ศาสนาในประเทศไทย

     ศาสนาในประเทศไทย
     ศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยมีหลายศาสนา เช่น พระพุทธศานา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลา ศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ยังมีคนไทยบางส่วนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การศึกษาศาสนาต่าง  ๆ จะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจในการประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้ที่นับถือต่างศาสนา และเกิดการยอมรับในความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
     พระพุทธศาสนา
     พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ กว่าปีมาแล้ว โดยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือจะกล่าวได้ว่า โดยการค้นพบด้วยพระปรีชาสามารถของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นเจ้าชายเชื้อสายศายวงศ์พระองค์หนึ่ง

     เจ้าชายสิทธัตถะทรงดำรงอยู่ในฐานะรัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ พระองค์ทรงได้รับการบำรุงบำเรอความสุขในทุกด้าน ทรงได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี ทั้งวิชาความรู้ที่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์และวิชาความรู้ทางด้านต่าง ๆ พระองค์จึงทรงเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยพระคุณสมบัติทุกด้าน
     แต่ความสุขที่เกิดจากวัตถุต่าง ๆ ไม่ได้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงมัวเมาลุ่มหลงแต่กลับทำให้พระองค์ทรงประจักษ์ถึงความเป็นจริงของชีวิตและโลกว่า "ทุกสิ่งล้วนไม่จีรังยั่งยืน น่าเบื่อหน่าย" จากพระดำรินี้เอง ที่กระตุ้นเตือนให้เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงสละละทิ้งความสุขของชีวิตในพระราชวังออกไปสู่ป่า เพื่อประพฤติพระองค์เป็นนักบวช พระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตฆราวาสไม่มีโอกาสสะดวกที่จะมุ่งมั่นกระทำความดีให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ เพราะยังต้องมีภาระหน้าที่ต่าง ๆ ส่วนชีวิตนักบวชนั้นมีโอกาสอันสะดวกที่จะกระทำความดีให้เต็มบริบูรณ์ได้ พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตนักบวช ทั้งนี้ก็เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข็อันเป็นธรรมชาติของชีวิต ขณะที่พระองค์เสด็จออกผนวชทรงมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา
     เมื่อทรงผนวชแล้ว พระสิทธัตถะได้ทรงอุทิศกำลังพระปรีชาสามารถและกำลังพระวรกายในการศึกษาปฏิบัติเพื่อค้นหาหนทางดับทุกข์ตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ ในเบื้องต้นทรงไปศึกษาลัทธิศาสนาของอาจารย์ที่สำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ อาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร จนจบสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ พระองค์ทรงเห็นว่าลัทธินี้ยังไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์ จึงได้ปลีกพระองค์ออกไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เอง รวมเป็นเวลา ๖ ปี จึงได้ทรงบรรลุถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหมาย คือ นิพพาน (ทางดับทุกข์) อาการที่พระสิทธัตถะได้ทรงบรรลุถึงนิพพาน เรียกว่า การตรัสรู้ หรือที่เรียกว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทำให้พระองค์ได้พระนามใหม่ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของโลก
     หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสด็จไปโปรด ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยเฝ้าปรนนิบัติพระองค์เมื่อครั้งที่บำเพ็ญทุกรกิริยา พระองค์จึงเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นที่พำนักของนักบวชห้ารูปในขณะนั้น
     พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดปัจวัคคีย์ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบคำสอนแรกที่พระองค์ได้แสดแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า ปฐมเทศนา หรือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าด้วย อริยสัจ ๔ และ มรรคมีองค์ ๘ หลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจบ ท่านโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมในเบื้องต้น และทูลของอุปสมบท และในเวลาต่อมานักบวชทั้งห้ารูปนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
     หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศคำสั่งสอนจนมมีสาวกประมาณ ๖๐ รูป พระองค์ได้ทรงส่งพระสาวกจำนวน ๖๐ รูปนี้ ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาตามทิศทางต่าง ๆ กัน จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบวชและนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
     พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนอยู่เป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี พระองค์จึงดับขันธปรินิพพาน และถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปเป็นเวลา ๒.๕๐๐ กว่าปีแล้ว แต่คำสั่งสอนอันประเสริฐของพระองค์ยังคงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันนี้


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน