เกมแสนสนุก
เกม เป็นกิจกรรมที่มีกติกาไม่ซับซ้อน การเล่นเกมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหว และทักษะเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเล่นกีฬา
         การเล่นเกมมีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายประการ เช่น ฝึกการปฎิบัติตามกฏระเบียบ เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย ทำให้มีสุขภาพจิตดี เป็นต้น
         ก่อนการเล่นเกมหรือปฎิบัติกิจกรรมทางกายทุกครั้ง นักเรียนควรอบอุ่นร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมีความเตรียมพร้อมในการเล่นเกม

๑ เกมเบ็ดเตล็ด
    เกมเบ็ดเตล็ด เป็นเกมที่มีกฏ กติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความสนุกสนาน ทำให้ทุกคนกล้าแสดงออก และทำให้มีสุขภาพแข็งแรง เกมเบ็ดเตล็ดที่นักเรียนควรเล่น มีดังนี้

๑ เกมวิ่งวิบาก
เกมวิ่งวิบาก เป็นเกมที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อขาที่ใช้วิ่งและกระโดดเพื่อทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นแต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกเท่า ๆ กัน แล้วให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน
     ๒)  ให้ผู้เล่นคนแรกของแต่ละแถววิ่งไปกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง แล้วอ้อมจุดกลับตัว แล้ววิ่งกลับไปต่อท้ายแถว
     ๓)  ให้ผู้เล่นคนต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคนแรก แถวใดปฎิบัติครบทุกคนก่อนเป็นผู้ชนะ

๒    เกมกระโดดเชือก
เกมกระโดดเชือก เป็นเกมที่เน้นใช้ประสาทตากับขา เพื่อทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้ผู้เล่นทั้ง ๒ กลุ่ม เข้าแถวตอน
     ๒) จัดให้ผู้เล่นคนที่อยู่หัวแถวของทั้ง ๒ แถว เป็นผู้แกว่งเชือก ให้ผู้เล่นที่เหลือ ทั้ง ๒ แถว วิ่งกระโดดข้ามเชือกทีละคู่ ตามจำนวนครั้งที่กำหนด แล้ววิ่งแยกออกไปต่อท้ายแถวคนแกว่งเชือก
     ๓) ถ้าผู้เล่นคู่ใดกระโดดพลาด ต้องกลายเป็นผู้แกว่งเชือกแทน
     ๔) หากไม่มีคู่ใดกระโดดพลาด เมื่อครบรอบให้คู่ต่อไปเป็นผู้แกว่งเชือก

๓ เกมส่งบอลลอดถ้ำ
เกมนี้เน้นการทำงานของประสาทตากับมือ เพื่อทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน แล้วยืนแยกเท้า
     ๒)  ผู้เล่นที่อยู่หัวแถวก้มตัวลงส่งบอลลอดขาตนเองให้ผู้เล่นคนถัดไปแล้วส่งต่อ ๆ กันไปจนถึงคนท้ายแถว โดยไม่ให้บอกตกพื้น
     ๓)  คนสุดท้ายของแถว เมื่อได้รับบอลแล้ว ให้วิ่งไปยืนที่หัวแถว แล้วส่งบอลลอดขาเช่นเดิม
     ๔)  แถวใดที่ผู้เล่นคนแรกกลับมายืนหัวแถวได้เหมือนเดิม จะเป็นผู้ชนะ

๔ เกมฟุตบอลพิษ
เกมนี้เน้นการทำงานที่สัมพันธ์กันของประสาทตา ประสาทหู  และมือ
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวเป็นวงกลมแล้วให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถือลูกบอลไว้
     ๒)  เมื่อผู้ทำสัญญาณส่งสัญญาณ เริ่ม ให้ผู้เล่นที่ถือลูกบอลเริ่มส่งลูกบอลให้คนที่อยู่ทางด้านขวาอย่างรวดเร็ว ( ส่งด้านซ้ายหรือขวาก็ได้)
     ๓)  ให้ผู้เล่นที่รับบอลส่งต่อให้กับผู้เล่นที่ยืนติดกับตนเองต่อไปโดยไม่ต้องหยุดและให้ส่งไปในทิศทางเดียวกัน
     ๔)  เมื่อทำเสียงสัญญาณให้หยุด ลูกบอลอยู่ในมือผู้เล่นคนใด คนนั้นต้องออกจากวงแล้วจึงเริ่มเล่นใหม่ ผู้เล่นที่เหลือเป็นคนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะ

๕  เกมลิงชิงบอล
เกมนี้เน้นการใช้ประสาทตากับมือ เพื่อทำให้ประสาทตากับมือทำงานสัมพันธ์กัน และเกิดความคล่องแคล่วว่องไว
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วเลือกผู้เล่นให้ออกมาเป็นลิง
     ๒)  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นที่ยืนเป็นวงกลมโยนบอลให้กับเพื่อนที่อยู่ห่างออกไปเป็นผู้รับ โดยระวังไม่ให้ ลิง แย่งบอลได้
     ๓)  ถ้าผู้ส่งบอลพลาดหรือผู้รับบอลพลาด ถูกลิงแย่งบอลหรือแตะบอลได้ให้ผู้เล่นคนนั้นออกไปเป็นลิงแทน

๖ เกมเตะบอลวงกลม
เกมนี้เน้นการใช้ขา เท้า ตาในการเล่น เพื่อทำให้ทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวเป็นวงกลม
     ๒)  เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้เริ่มเตะบอลส่งให้เพื่อน โดยเตะให้บอลกลิ้งไปกับพื้น และไม่ให้บอลออกนอกวง
     ๓)  ถ้ามีผู้เล่นคนใดทำบอลออกนอกวง จะถูกทำโทษตามที่เพื่อนสั่ง

๗ เกมเรียกเบอร์เขี่ยบอล
เกมนี้มุ่งเน้นการใช้ขา เท้า และตา เพื่อทำให้ขา  เท้า และตา ทำงานสัมพันธ์กัน และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
วิธีเล่น
     ๑)  เลือกตัวแทน ๑ คน เป็นผู้เรียกหมายเลข ผู้เล่นคนอื่นให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
     ๒)  ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มเข้าแถวหน้ากระดาน ยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้ผู้เล่นแต่ละแถวนับเลขและจำหมายเลขของตนไว้
     ๓)  วางบอลไว้ตรงกลางระหว่างแถว เริ่มเล่นโดยให้ตัวแทนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้ที่เป็นหมายเลขนั้นของแต่ละแถวให้วิ่งไปเขี่ยบอลเข้ามายังเขตแดนของตนให้ได้
     ๔)  แถวใดเขี่ยบอลเข้ามาเขตแดนของตนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ

๒ เกมนำไปสู่กีฬา
เกมนำไปสู่กีฬา เป็นเกมที่มีกฏ กติกามากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เล่นฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬา เพื่อจะได้มีความคล่องตัวและเรียนรู้วิธีเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็ว

๑ เกมโยนบอล
เกมนี้มุ่งเน้ทักษะความแม่นยำในการรับส่งลูกบอลด้วยมือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล บอาสเกตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดาน ๒ แถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน
     ๒)  ผู้เล่นเริ่มโยนบอลกลับไปกลับมาโดยไม่ให้ซ้ำคน โดยเริ่มจากคู่ที่ ๑ ไล่ไปจนถึงคู่สุดท้าย

๒ เกมโบว์ลิ่งบอล
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการฝึกสายตาให้สัมพันธ์กับการเตะบอล เพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ กลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน
     ๒)  ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้เล่น ๑ คน ออกไปยืนวางเป้า แล้วให้คนที่อยู่ในแถวเตะบอลชนเป้าให้ล้มคนละ ๑ ครั้ง
     ๓)  ผู้เล่นคนใดเตะบอลชนเป้าล้ม จะได้ ๑ คะแนน
     ๔)  เมื่อเตะครบทุกคนกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

๓  เกมสี่เหลี่ยมหลบบอล
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว เพื่อเป็นพื้นฐานของกีฬาเกือบทุกประเภท เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นของกลุ่มที่ส่งบอลก่อนส่งบอลให้กลุ่มเดียวกันเพื่อใช้ขว้างไปให้ถูกกลุ่มตรงข้าม ถ้าถูกผู้เล่นคนใดคนนั้นต้องออกจากการเล่น
     ๓)  ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มผลักกันใช้บอลขว้างให้ถูกกลุ่มตรงข้าม กลุ่มใดเหลือผู้เล่นมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

๔ เกมฟุตบอลมือ
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการใช้มือปัดบอล เพื่อเป็นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  ให้ผู้เล่นทุกคนเอามือข้างหนึ่งไขว้หลัง แล้วให้กลุ่มที่เริ่มส่งลูกบอลก่อนใช้มือข้างเดียวปัดบอลส่งให้กับผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน เพื่อนำไปยิงประตูกลุ่มตรงข้าม
     ๓)  ถ้ากลุ่มใดทำประตูได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
     ๕  เกมเชลยบอล
เกมนี้เน้นทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไว และแม่นยำในการปาบอล ซึ่งเป็นพื้นฐานของกีฬาเกือบทุกประเภท
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  ให้แต่ละกลุ่มยืนอยู่ในเขตแดนของตน เริ่มเล่นโดยกลุ่มที่ส่งบอลก่อนปาบอลให้ถูกกลุ่มตรงข้าม แล้วกลุ่มตรงข้ามพยายามหลบบอลอยู่ในแดนของตนโดยไม่ให้ออกนอกสนาม
     ๓)  ถ้าผู้เล่นคนใดถูกบอลที่ปามาถูก ต้องไปเป็นเชลยของกลุ่มตรงข้าม
     ๔)  ถ้าบอลอยู่ที่กลุ่มใด ให้กลุ่มนั้นเป็นผู้ปาบอลต่อ เมื่อหมดเวลากลุ่มใดมีเชลยมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔ พิมพ์ครั้งที่ ๓

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน