เกมแสนสนุก
เกม เป็นกิจกรรมที่มีกติกาไม่ซับซ้อน การเล่นเกมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหว และทักษะเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเล่นกีฬา
         การเล่นเกมมีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายประการ เช่น ฝึกการปฎิบัติตามกฏระเบียบ เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย ทำให้มีสุขภาพจิตดี เป็นต้น
         ก่อนการเล่นเกมหรือปฎิบัติกิจกรรมทางกายทุกครั้ง นักเรียนควรอบอุ่นร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมีความเตรียมพร้อมในการเล่นเกม

๑ เกมเบ็ดเตล็ด
    เกมเบ็ดเตล็ด เป็นเกมที่มีกฏ กติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความสนุกสนาน ทำให้ทุกคนกล้าแสดงออก และทำให้มีสุขภาพแข็งแรง เกมเบ็ดเตล็ดที่นักเรียนควรเล่น มีดังนี้

๑ เกมวิ่งวิบาก
เกมวิ่งวิบาก เป็นเกมที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อขาที่ใช้วิ่งและกระโดดเพื่อทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นแต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกเท่า ๆ กัน แล้วให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน
     ๒)  ให้ผู้เล่นคนแรกของแต่ละแถววิ่งไปกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง แล้วอ้อมจุดกลับตัว แล้ววิ่งกลับไปต่อท้ายแถว
     ๓)  ให้ผู้เล่นคนต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคนแรก แถวใดปฎิบัติครบทุกคนก่อนเป็นผู้ชนะ

๒    เกมกระโดดเชือก
เกมกระโดดเชือก เป็นเกมที่เน้นใช้ประสาทตากับขา เพื่อทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้ผู้เล่นทั้ง ๒ กลุ่ม เข้าแถวตอน
     ๒) จัดให้ผู้เล่นคนที่อยู่หัวแถวของทั้ง ๒ แถว เป็นผู้แกว่งเชือก ให้ผู้เล่นที่เหลือ ทั้ง ๒ แถว วิ่งกระโดดข้ามเชือกทีละคู่ ตามจำนวนครั้งที่กำหนด แล้ววิ่งแยกออกไปต่อท้ายแถวคนแกว่งเชือก
     ๓) ถ้าผู้เล่นคู่ใดกระโดดพลาด ต้องกลายเป็นผู้แกว่งเชือกแทน
     ๔) หากไม่มีคู่ใดกระโดดพลาด เมื่อครบรอบให้คู่ต่อไปเป็นผู้แกว่งเชือก

๓ เกมส่งบอลลอดถ้ำ
เกมนี้เน้นการทำงานของประสาทตากับมือ เพื่อทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน แล้วยืนแยกเท้า
     ๒)  ผู้เล่นที่อยู่หัวแถวก้มตัวลงส่งบอลลอดขาตนเองให้ผู้เล่นคนถัดไปแล้วส่งต่อ ๆ กันไปจนถึงคนท้ายแถว โดยไม่ให้บอกตกพื้น
     ๓)  คนสุดท้ายของแถว เมื่อได้รับบอลแล้ว ให้วิ่งไปยืนที่หัวแถว แล้วส่งบอลลอดขาเช่นเดิม
     ๔)  แถวใดที่ผู้เล่นคนแรกกลับมายืนหัวแถวได้เหมือนเดิม จะเป็นผู้ชนะ

๔ เกมฟุตบอลพิษ
เกมนี้เน้นการทำงานที่สัมพันธ์กันของประสาทตา ประสาทหู  และมือ
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวเป็นวงกลมแล้วให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถือลูกบอลไว้
     ๒)  เมื่อผู้ทำสัญญาณส่งสัญญาณ เริ่ม ให้ผู้เล่นที่ถือลูกบอลเริ่มส่งลูกบอลให้คนที่อยู่ทางด้านขวาอย่างรวดเร็ว ( ส่งด้านซ้ายหรือขวาก็ได้)
     ๓)  ให้ผู้เล่นที่รับบอลส่งต่อให้กับผู้เล่นที่ยืนติดกับตนเองต่อไปโดยไม่ต้องหยุดและให้ส่งไปในทิศทางเดียวกัน
     ๔)  เมื่อทำเสียงสัญญาณให้หยุด ลูกบอลอยู่ในมือผู้เล่นคนใด คนนั้นต้องออกจากวงแล้วจึงเริ่มเล่นใหม่ ผู้เล่นที่เหลือเป็นคนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะ

๕  เกมลิงชิงบอล
เกมนี้เน้นการใช้ประสาทตากับมือ เพื่อทำให้ประสาทตากับมือทำงานสัมพันธ์กัน และเกิดความคล่องแคล่วว่องไว
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วเลือกผู้เล่นให้ออกมาเป็นลิง
     ๒)  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นที่ยืนเป็นวงกลมโยนบอลให้กับเพื่อนที่อยู่ห่างออกไปเป็นผู้รับ โดยระวังไม่ให้ ลิง แย่งบอลได้
     ๓)  ถ้าผู้ส่งบอลพลาดหรือผู้รับบอลพลาด ถูกลิงแย่งบอลหรือแตะบอลได้ให้ผู้เล่นคนนั้นออกไปเป็นลิงแทน

๖ เกมเตะบอลวงกลม
เกมนี้เน้นการใช้ขา เท้า ตาในการเล่น เพื่อทำให้ทำงานสัมพันธ์กัน
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวเป็นวงกลม
     ๒)  เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้เริ่มเตะบอลส่งให้เพื่อน โดยเตะให้บอลกลิ้งไปกับพื้น และไม่ให้บอลออกนอกวง
     ๓)  ถ้ามีผู้เล่นคนใดทำบอลออกนอกวง จะถูกทำโทษตามที่เพื่อนสั่ง

๗ เกมเรียกเบอร์เขี่ยบอล
เกมนี้มุ่งเน้นการใช้ขา เท้า และตา เพื่อทำให้ขา  เท้า และตา ทำงานสัมพันธ์กัน และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
วิธีเล่น
     ๑)  เลือกตัวแทน ๑ คน เป็นผู้เรียกหมายเลข ผู้เล่นคนอื่นให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
     ๒)  ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มเข้าแถวหน้ากระดาน ยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้ผู้เล่นแต่ละแถวนับเลขและจำหมายเลขของตนไว้
     ๓)  วางบอลไว้ตรงกลางระหว่างแถว เริ่มเล่นโดยให้ตัวแทนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้ที่เป็นหมายเลขนั้นของแต่ละแถวให้วิ่งไปเขี่ยบอลเข้ามายังเขตแดนของตนให้ได้
     ๔)  แถวใดเขี่ยบอลเข้ามาเขตแดนของตนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ

๒ เกมนำไปสู่กีฬา
เกมนำไปสู่กีฬา เป็นเกมที่มีกฏ กติกามากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เล่นฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬา เพื่อจะได้มีความคล่องตัวและเรียนรู้วิธีเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็ว

๑ เกมโยนบอล
เกมนี้มุ่งเน้ทักษะความแม่นยำในการรับส่งลูกบอลด้วยมือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล บอาสเกตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  ให้ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดาน ๒ แถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน
     ๒)  ผู้เล่นเริ่มโยนบอลกลับไปกลับมาโดยไม่ให้ซ้ำคน โดยเริ่มจากคู่ที่ ๑ ไล่ไปจนถึงคู่สุดท้าย

๒ เกมโบว์ลิ่งบอล
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการฝึกสายตาให้สัมพันธ์กับการเตะบอล เพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ กลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน
     ๒)  ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้เล่น ๑ คน ออกไปยืนวางเป้า แล้วให้คนที่อยู่ในแถวเตะบอลชนเป้าให้ล้มคนละ ๑ ครั้ง
     ๓)  ผู้เล่นคนใดเตะบอลชนเป้าล้ม จะได้ ๑ คะแนน
     ๔)  เมื่อเตะครบทุกคนกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

๓  เกมสี่เหลี่ยมหลบบอล
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว เพื่อเป็นพื้นฐานของกีฬาเกือบทุกประเภท เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นของกลุ่มที่ส่งบอลก่อนส่งบอลให้กลุ่มเดียวกันเพื่อใช้ขว้างไปให้ถูกกลุ่มตรงข้าม ถ้าถูกผู้เล่นคนใดคนนั้นต้องออกจากการเล่น
     ๓)  ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มผลักกันใช้บอลขว้างให้ถูกกลุ่มตรงข้าม กลุ่มใดเหลือผู้เล่นมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

๔ เกมฟุตบอลมือ
เกมนี้มุ่งเน้นทักษะการใช้มือปัดบอล เพื่อเป็นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  ให้ผู้เล่นทุกคนเอามือข้างหนึ่งไขว้หลัง แล้วให้กลุ่มที่เริ่มส่งลูกบอลก่อนใช้มือข้างเดียวปัดบอลส่งให้กับผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน เพื่อนำไปยิงประตูกลุ่มตรงข้าม
     ๓)  ถ้ากลุ่มใดทำประตูได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
     ๕  เกมเชลยบอล
เกมนี้เน้นทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไว และแม่นยำในการปาบอล ซึ่งเป็นพื้นฐานของกีฬาเกือบทุกประเภท
วิธีเล่น
     ๑)  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
     ๒)  ให้แต่ละกลุ่มยืนอยู่ในเขตแดนของตน เริ่มเล่นโดยกลุ่มที่ส่งบอลก่อนปาบอลให้ถูกกลุ่มตรงข้าม แล้วกลุ่มตรงข้ามพยายามหลบบอลอยู่ในแดนของตนโดยไม่ให้ออกนอกสนาม
     ๓)  ถ้าผู้เล่นคนใดถูกบอลที่ปามาถูก ต้องไปเป็นเชลยของกลุ่มตรงข้าม
     ๔)  ถ้าบอลอยู่ที่กลุ่มใด ให้กลุ่มนั้นเป็นผู้ปาบอลต่อ เมื่อหมดเวลากลุ่มใดมีเชลยมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔ พิมพ์ครั้งที่ ๓

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน