ประวัติและผลงานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพให้แก่กรุงศรีอยุธยาในการเสียกรุงครั้งที่ 1
          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรี  พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย  ทรงมีพี่น้องร่วมพระราชมารดาเดียวกัน 2 พระองค์  ได้แก่  พระสุพรรณกัลยา  ซึ่งเป็นพระพี่นาง  และสมเด็จพระเอกาทศรถ  พระอนุชา
          สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ  พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้แก่กรุงศรีอยุธยาที่เมืองแครง  เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
          หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว  ในปี พ.ศ. 2135  เมื่อพระมหาอุปราชาทรงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นจอมทัพนำกองทัพไทยไปตั้งรับกองทัพพม่าที่ตำบลหนองสาหร่าย  แขวงเมืองสุพรรณ  พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา  ทำให้กองทัพพม่าแตกพ่ายไปในที่สุด

          จากพระราชกรณียกิจดังที่กล่าวมา  นับได้ว่า  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีบมบาทสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพและป้องกันพระราชอาณาจักร  รวมทั้งสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่บ้านเมือง

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง