ประวัติและผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

     สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)  แห่งอยุธยากับนางสาขา  เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 3 แห่งสุโขทัยเสด็จสวรรคต  เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นภายในสุโขทัย  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงเสด็จขึ้นไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้น  ทำให้อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาอย่างสมบูรณ์
          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของอยุธยาในขณะนั้น  โดยทรงแต่งตั้งตำแหน่งสมุหพระกลาโหม  ดูแลกิจการฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักร  และตำแหน่งสมุหนายก  ดูแลฝ่ายกิจการพลเรือนทั่วราชอาณาจักร  และการทำงานจตุสดมภ์
          นอกจากนี้  ยังทรงยกเลิกเมืองลูกหลวง  และทรงจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  และหัวเมืองประเทศราช  ทรงจัดระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม  โดยทรงตราพระราชกำหนดศักดินา  เพื่อแสดงอำนาจ  หน้าที่  และสถานะของคนในสังคม  ซึ่งมีผลทำให้การควบคุมไพร่และราษฎรดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย

          จากพระราชกรณียกิจที่กล่าวมา  นับได้ว่า  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมีบทบาทในการปฏิรูปและจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักร

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง