ประวัติและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

     สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
          พระเจ้าอู่ทอง  เป็นผู้สร้างกรุงศรีอยุธยา  และสถาปนาเป็นราชธานี  การที่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  ได้รวมดินแดนของเมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  คือ  ลพบุรี  และสุพรรณบุรี  จึงเป็นการรวมดินแดนให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง  จนสามารถตั้งมั่นเป็นราชอาณาจักรไทยได้จนถึงทุกวันนี้
          นอกจากนี้  พระเจ้าอู่ทองยังได้ทรงวางรากฐานทางการเมืองการปกครอง  โดยได้นำรูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ์มาใช้ในการบริหารบ้านเมือง  ซึ่งจะแบ่งการปกครองเป็น 4 ฝ่าย  คือ  เวียง  วัง  คลัง  นา  และแบ่งการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ เป็นเมืองลูกหลวง  หัวเมืองชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  และหัวเมืองประเทศราช  ทำให้การปกครองกรุงศรีอยุธยามีระบบและความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

          นับได้ว่า  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  ทรงมีบทบาทในการก่อตั้งอาณาจักรการขยายพระราชอาณาเขต  และการวางระเบียบการปกครองของราชอาณาจักร

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง