รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว

รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
รายได้หรือรายรับ คือ เงินที่หาได้จากาการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น
ชาวนา                                  มีรายได้จากการ          ขายข้าว
ชาววสวน                               มีรายได้จากการ          ขายพืชผักผลไม้
พ่อค้าแม่ค้า                             มีรายได้จากการ          ขายสิ่งของต่าง ๆ แล้วมีกำไร
รายได้ครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหาได้รวมกัน
รายได้ที่แต่ละครอบครัวหามาได้นั้น เป็นเงินแต่ละครอบครัวนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

รายจ่าย คือ เงินที่ไปซื้อสิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนของลูก
รายจ่ายของแต่ละครอบครัวนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว รวมทั้งการรู้จักใช้เงินของคนในครอบครัวด้วย ถ้าคนในครอบครัวใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมก็จะทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวตามมา แต่ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกันประหยัดและใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ก็จะทำให้ในครอบครัวมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย ซึ่งเงินส่วนนี้จะกลายเป็นเงินออมของครอบครัวต่อไป

หลักในการใช้จ่ายที่เหมาะสม
๑. ซื้อของที่จำเป็น โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคา
๒. ควรทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
๓. ใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และถ้าหากสิ่งของใดที่ชำรุดแล้วแต่สามารถซ่อมแซมได้ ควรนำไปซ่อมแซม ไม่ควรซื้อใหม่
๔. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของครอบครัว


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง