รู้จักชุมชนของเรา

รู้จักชุมชนของเรา
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากในบริเวณเดียวกันจนเป็นสังคมขนาดเล็ก
บริเวณที่เป็นชุมชนจะเป็นบริเวณที่มีคนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ ในชุมชนยังประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านค้า วัด โรงเรียน ตลาด สถานตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาล เป็นต้น ความเป็นอยู่ของผู้คนจึงเป็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สถานที่สำคัญในชุมชน
ในชุมชนแต่ละแห่งมีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนหลายแห่ง ดังนี้
๑. ศาสนสถาน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง  ๆ เช่น
     วัด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในชุมชนที่มีชาวพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมกา พุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันสร้างวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจและใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
     โบสถ์ (คริสต์) เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ในชุมชนที่มีชาวคริสต์อาศัยอยู่มากก็มักจะมีโบสถ์เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ในชุมชน
     มัสยิด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในชุมชนของชาวมุสลิม จะมีมัสยิดไว้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในชุมชน

๒. โรงเรียน เป็นสถานที่ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน

๓. โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย เป็นสถานที่ให้การรักษาพยาบาล ผู้ที่เจ็บป่วยในกรณีต่าง ๆ 

๔. ตลาด เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้ซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ

๕. สถานีตำรวจ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการแก่คนในชุมชน ในด้านความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย

๖. ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่คคนในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การเสียภาษี การจดทะเบียนต่าง ๆ

๗. สวนสาธารณะ เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมืองและเต็มไปด้วยควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์ การมีสวนสาธารณะที่มีต้นไม้มาก ๆ จะช่วยดูดควันเสียให้ลดลงได้บ้าง จึงมีคำขวัญที่ว่า "ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า"

๘. สถานที่อื่น ๆ เช่น โบราณสถาน ปูชนียสถาน เป็นต้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง