การใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็ก

คำว่า“การใช้แรงงานเด็ก”ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ หมายถึงการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์(ม.45)แต่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ทำงาน(ม.44)

การจ้างแรงงานเด็กทำงาน

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม. 45 เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานเด็กดังนี้

 • แจ้ง การจ้างลูกจ้างที่เป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน

 • จัด ทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เก็บไว้ ณ สถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทำการ

 • แจ้ง การสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างที่เป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับจากวันที่เด็กนั้นออกจากงาน


ลักษณะงานที่ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างเด็กทำงาน

รายละเอียดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6(พ.ศ.2541) ลว.10 สิงหาคม 2541 งานที่นายจ้างไม่สามารถใช้แรงงานเด็กได้ คือ

 • งาน หลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ

 • งาน ปั๊มโลหะ

 • งาน เกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตราย

 • งาน เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

 • งาน เกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น

 • งาน เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 • งาน ขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น

 • งาน ที่ใช้เลื่อยเดินด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์

 • งาน ที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา

 • งาน ที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

 • งาน ทำความสะอาดเครื่องจัักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ กำลังทำงาน

 • งาน ที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

 • งาน อื่นๆที่กำหนดไว้


สถานที่ห้ามลูกจ้างเด็กทำงาน 

ตาม พ.ร.บ.ม.50 ได้กำหนด้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

 • โรง ฆ่าสัตว์

 • สถาน ที่เล่นการพนัน

 • สถาน เต้นรำ รำวงหรือรองเง็ง

 • สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย และบริการโดยมีผููบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า

 • สถาน ที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

          แม้ว่าลูกจ้างสมัครใจจะทำงานในสถานที่ดังกล่าว นายจ้างก็ไม่สามารถจะจ้างให้ทำได้ กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่ดังกล่าว นายจ้างจะต้องรับโทษ ตาม ม.144 คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งปรับและจำ

เงินประกันการทำงาน

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม. 52 ว.2 ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก กรณี เช่นนี้ กฎหมายห้ามเฉพาะการเรียก “เงิน”ประกันการทำงานเท่านั้น มิได้ห้ามเรียกประกันด้วยทรัพย์สินหรือบุคคลอื่น

          กรณี ที่นายจ้างฝ่าฝืนเรียกหรือรับเงินประกันจากเด็กหรือผู้ปกครองเด็ก นายจ้างจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำและปรับ ตาม ม.144

เวลาทำงาน 

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯไม่ได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างเด็กไว้ จึงให้ใช้ข้อกำหนดของการใช้แรงงานทั่วไปคือ ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง

เวลาพัก

 • ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.48 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างเด็กไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างได้มีเวลาพักตามที่นายจ้างกำหนดด้วย

 • กฎหมาย กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงติดต่อกัน จะหยุดหลายคราวหรือเป็นระยะไม่ได้

 • การ ทำงาน 4 ชั่วโมงติดต่อกันแล้วจึงหยุดพักนั้น ในระหว่าง 4 ชั่วโมงทำงานนั้น นายจ้างก็ต้องจัดพักย่อยให้ลูกจ้างเด็กได้พักตามสมควรด้วย


การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด 

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.48 ห้ามนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
          การห้ามนี้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด แม้ว่าลูกจ้างจะยินยอมหรือสมัครใจจะทำ นายจ้างก็ไม่สามารถให้ลูกจ้างเด็กทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้

การทำงานในเวลากลางคืน 

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.47 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่งเมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว นายจ้างจึงจะให้ลูกจ้างเด็กทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้

          กรณีเช่นนี้ หากเป็นงานแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน นายจ้างก็สามารถให้ลูกจ้างเด็กทำได้ แต่ต้องจัดให้มีเวลาพักผ่อนตามสมควร

การจ่ายค่าจ้าง 

          เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็ก กฎหมายจึงกำหนดให้จ่ายค่าจ้างให้แก่ตัวลูกจ้างเด็กนั้นเองเท่านั้น 

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.51 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นเด็กแก่บุคคลอื่น ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครองของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหรือจ่ายประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้างขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้ แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายนั้นมิใช่การจ่ายค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

          หากนายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปเป็นการล่วงหน้า แล้วมาหักค่่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่เด็กเมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้างไม่ได้ การที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลอื่นไปเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่ถือว่าเงินที่จ่ายนั้นเป็นการจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กไปแล้ว

สิทธิของลูกจ้างเด็กในการลาไปประชุมสัมมนา 

          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.52 ได้กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของเด็ก ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุมสัมมนา รับการอบรม รับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศุกษาหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัด แจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทำ งานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน

          จะเห็นว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนวันลาไว้ ดังนั้นลูกจ้างสามารถลาได้ตามระยะเวลาที่หน่วยงานที่จัดให้มีการฝึกอบรมนั้น

 • ต้อง เป็นการลาของลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น จึงจะเป็นสิทธิตาม ม. 52 นี้

 • การ ลานั้น จะต้องเป็นการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา รับการฝึกอบรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ อธิบดีฯเห็นของให้เข้าร่วมฝึกอบรมได้

 • ลูกจ้าง ต้องแจ้งการลาต่อนายจ้างเป็นการล่วงหน้า โดยระบุสาเหตุที่ต้องลาไปอบรมโดยชัดแจ้ง หากไม่แจ้งล่วงหน้า นายจ้างอาจไม่อนุญาตก็ได้

 • การ ลากี่ครั้งหรือกี่วันขึ้นอยู่กับที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนด

 • นาย จ้างจะรับผิดชอบค่าจ้างระหว่างที่ลูกจ้างเด็กลาไปเพื่อฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน

 

แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=54

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน