ประโยชน์ของแผนผังและแผนที่

ประโยชน์ของแผนผังและแผนที่
แผนผัง คือ แบบที่เขียนย่อแสดงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ว่าตั้งอยู่ในตำแหน่งใด
แผนที่ หมายถึง แบบที่เขียนย่อจากพื้นผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ และสิ่งที่คนเราสร้างขึ้น เช่น ถนน ทางรถไฟ โดยย่อตามขนาดที่ต้องการ และใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งที่เป็นของจริง


แผนที่เฉพาะกิจ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง