การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มีจำนวน 55 คลิปความรู้ เป็นจุดเริ่มและพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของผู้สนใจในวิชาฟิสิกส์ กับประเด็นพื้นฐาน 1.อะไรคือ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ 2.ระยะทาง ต่างจาก การกระจัดอย่างไร 3. ความเร็ว อัตราเร็ว และความเร่ง 4.การรู้จักกราฟความสัมพันธ์ของ v-t,s-t,a-t 5.การปล่อยวัตถุลงมา การขว้างวัตถุขึ้นไป การโยนวัตถุขึ้นไปสูงสุดแล้วตกลงมา  การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายก้อน รวมทั้งโจทย์หลายหลากรูปแบบ

1.การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่ในแนวเดียวกันตลอดเป็นเส้นตรง 
2.ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง , ความเร็ว, ความเร่ง , โมเมนตัม
3.ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่มีเฉพาะขนาดเท่านั้นไม่มีทิศทาง เช่น เวลา พื้นที่ งาน พลังงาน ความร้อน
4.ระยะทาง คือ ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ เป็นปริมาณสเกลาร์ มีแต่ขนาดอย่างเดียว
5.การกระจัด คือ เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตั้งต้น และ จุดสุดท้าย เป็นปริมาณเวกเตอร์
6.ความเร็ว คือ การกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา
7.อัตราเร็ว คือ ระยะทาง ที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา
8. ความเร่ง คือ ความเร็วที่เพิ่มใน 1 หน่วยเวลา
9.การเคลื่อนที่เส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ V = S/t 
10.การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง มีความสัมพันธ์ดังนี้ 9.1 v = u+at  9.2 S = ut + (1/2)at² 9.3 v² = u²+2as  10.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง