การรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

การรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
สาเหตุการเปลี่ยแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

     สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมถูกละเลย และทำให้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้
๑. การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ จนลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัด เช่น การแต่งกาย อาหารการกิน
๒. การละเลยไม่ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ทำให้ไม่เห็ความสำคัญที่จะธำรงรักษาไว้
๓. มีค่านิยมที่ผิด ๆ เช่น นิยมใช้ของราคาแพง ใช้สินค้าจากต่างประเทศ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
๑. ให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันปลูกฝังตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
๒. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยจนเป็นนิสัย
๓. ส่งเสริมการนำเสนอ เผยแพร่ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ
๔. ส่งเสริม จัดตั้งกลุ่มผู้สนใจ ชมรม สมาคม เพื่อร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
๕. จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาติได้มาพักอาศัยเพื่อเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง