การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ดิน

๑) ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้แร่ธาตุในดินถูกน้ำชะล้างไป
๒) ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกถั่วสลับกับพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อป้องกันดินจืด
๓) ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เพราะทำให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน
๔) ไม่เผาทำลายซากพืชในพื้นที่เพาะปลูก เพราะเป็นการทำลายหน้าดิน

๒. น้ำ
๑) ใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ
๓) นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำน้ำทิ้งจากการซักล้างมาใช้รดน้ำต้นไม้
๔) รักษาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำธาร

๓. ป่าไม้
๑) ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ และปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกหรือในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
๒) ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของต้นไม้
๓) ดูแลป้องกันป่าสงวนไม่ให้มีการรุกล้ำเข้าไป
๔) ใช้ไม้อย่างประหยัด คือ ใช้ไม้ทุกส่วนให้คุ้มค่า

๔. แร่ธาตุ
๑) ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
๒) ใช้วัสดุอื่นแทนสิ่งที่ทำจากแร่
๓) นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
๔) ออกกฎหมายควบคุมการทำเหมืองแร่

๕. สัตว์ป่า
๑) บำรุงรักษาสภาพป่า เพื่อให้สัตว์ป่าที่มีอยู่
๒) ไม่ล่าสัตว์ป่า
๓) ขยายเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่ม
๔) กำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่ล่าและค้าสัตว์ป่า

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง