การเขียนประวัติย่อ (Resume)

การเขียนประวัติย่อ (Resume)

               

                คำว่า “Resume” นี้มาจากภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า Summary แปลเป็นไทยว่า สรุป หรือ ย่อ ปัจจุบันนี้ Resume นับว่ามีความสำคัญเท่า ๆ กับจดหมายสมัครงาน (Application Letter) ก็แทบจะว่าได้ โดยฝ่ายนายจ้างมักจะระบุให้ผู้สมัครส่ง Resume แนบไปพร้อม กับจดหมายสมัครงานด้วย อาทิเช่น

- Please submit application letter stating expected salary, resume and a recent photo to ... (โปรดยื่นจดหมายสมัครงานพร้อมทั้งแจ้งเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมทั้งแนบประวัติย่อและรูปถ่ายปัจจุบันหนึ่งรูปไปที่ ....)

- Please send handwritten application, resume, transcript and a recent photo to ... (โปรดส่งจดหมายสมัครงานเขียนด้วยลายมือแนบประวัติย่อ ผลการศึกษาและรูปถ่ายปัจจุบันไปยัง ....)

ความสำคัญของ Resume
                วัตถุประสงค์ในการเขียน Resume ก็คือ การประกาศ ผลงาน ความสำเร็จ และคุณสมบัติ นานัปประการของ ตัวเราให้เป็นที่ปรากฏ แก่สายตาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งแน่นอนว่า หาก Resume ของเราเข้าตานายจ้างแล้ว เราก็จะมีโอกาส ได้เข้าไป พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า หรือที่เรียกว่า การ สัมภาษณ์งานนั่นเอง

ลักษณะของ Resume ที่ดี

1. ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (A4) และเป็นกระดาษสีขาว มีคุณภาพ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้ว ควรจะเขียนให้จบในหนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้น

2. อย่าใช้คำย่อในคำที่ไม่ควรย่อ

3.ในกรณีที่ระบุงานอดิเรกเข้าไว้ด้วย ก็ควรระวังว่างานอดิเรกที่เราเอ่ยถึงนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่เราสมัครหรือเปล่า

ส่วนประกอบที่สำคัญของ Resume มีดังนี้

1. หัวเรื่อง ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ซึ่งจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Low case letters)

2. จุดมุ่งหมาย คือจุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ถ้าต้องการสมัครในตำแหน่งใด ก็ให้ระบุชื่อตำแหน่งนั้น หรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำก็ได้

3. การศึกษา 

4. ประสบการณ์

5. คุณสมบัติพิเศษ เกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมี ถ้าไม่มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ก็ตัดออกไป คุณสมบัติพิเศษที่กล่าวถึงนี้ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา ด้านการเขียน หรือขับรถยนต์ได้

                6. รายละเอียดส่วนตัว รายละเอียดส่วนตัวประกอบด้วย Sex = เพศ, age = อายุ, Date of birth = วันเดือนปีเกิด, Place of birth = สถานที่เกิด, Nationality = สัญชาติ และ Race = เชื้อชาติ, Height = ความสูง, Weight = น้ำหนัก, health = สุขภาพ (Good health หรือ Excellent), Address = ที่อยู่, Marital status = สถานภาพการสมรส, Religion = ศาสนา, Military status = สถานภาพทางการทหาร และในส่วนนี้อาจจะเพิ่มงานอดิเรกเข้ามาอีกก็ได้ถ้ามี

7. บุคคลอ้างอิง บุคคลที่เป็นนายจ้างเก่าของเรา จะเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นบุคคลอ้างอิง แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น ครู อาจารย์ที่เคยสอน เพื่อนร่วมธุรกิจ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่ต้องไม่ใช่ญาติ หรือเพื่อนสนิทของเรา และที่เรียกว่าบุคคลอ้างอิง อีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลที่จะสามารถตรวจสอบประวัติและความประพฤติของเราได้ และควรอ้างมา ๒-๓ ท่าน พร้อมทั้งที่อยู่ที่จะติดต่อได้ และอาชีพของเขาเหล่านั้น

เทคนิคการเขียน Resume

                กระชับและรัดกุม
                Resume ที่ดี ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ย่อหน้ายาวเกินไป และ ควรประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับคุณเอง โดย ไม่ควรให้ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4

                เลือกใช้คำที่ดึงดูดน่าสนใจ
                การใช้ภาษาใน Resume นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Resume ที่ดีจะต้องชัดเจน อ่านง่าย และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว


                ย้ำเน้นให้เห็นประสบการณ์ความสามารถของตัวคุณ

                - อย่าเขียนคลุมเครือ ควรเขียนในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้ง เช่น “สามารถเพิ่มยอดขายจาก ปีที่ผ่านมาถึง 20%” เป็นต้น
                - ควรซื่อสัตย์ เขียนแต่สิ่งที่เป็นจริงเท่านั้น ไม่ควรเขียนเท็จหรือโอ้อวดจนเกินจริง เพราะสามารถจับผิดได้ไม่ยากในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน หรือหากคุณ โชคดี ได้งานทำไป ก็อาจถูกเชิญออกได้ในภายหลัง หากข้อเท็จจริงปรากฏขึ้น

 

                อย่าละเลยรูปร่างหน้าตาของ Resume 

                เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้น Resume ที่จะ ดึงดูดใจ ผู้อ่าน จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่คุณบรรจงแต่งลงไปใน Resume เท่านั้น แต่คุณยังต้องให้ความสำคัญด้วยว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ถ้อยคำ เหล่านั้นมีค่า ขึ้นมาด้วย
                - ตรวจสอบความถูกต้องไวยกรณ์และตัวสะกดใน Resume ให้ดีเพราะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารและความใส่ใจ ในรายละเอียดของคุณ
                - วางรูปแบบของ Resume ให้อ่านง่าย อาจเว้นขอบบนไว้ 1 นิ้ว และขอบล่าง 1.25 นิ้ว
                - อย่าพิมพ์ข้อความให้เกินล้นออกมาจนดูไม่เป็นระเบียบ
                - หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่หวือหวาหรืออ่านยาก ควรใช้ตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไป หรือดูเป็นทางการ
                - ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพ สีขาว ขนาด A4 ไม่มีเส้นบรรทัด
                - ไม่ควรใช้หัวกระดาษจดหมายของหน่วยงานใด ๆ มาใช้
                - หากจะถ่ายเอกสาร Resume ไว้ใช้ ควรระวังอย่าให้มีรอยเปรอะเปื้อน

                บอกลาข้อมูลฟุ่มเฟือย
                - ไม่ต้องใส่ใจข้อมูลส่วนตัวจนเกินไป เช่น อายุ ความสูง หรือสถานภาพการสมรส เพราะข้อมูลเหล่านี้ ไม่จูงใจให้นายจ้างสนใจคุณมากขึ้น
                - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือความสนใจของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณสามารถโยง มันให้เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง งานที่คุณต้องการสมัครเท่านั้น
                - คุณอาจละข้อความ “References available upon request” ออกไปก่อน เพื่อเก็บ เนื้อที่ไว้ใส่ประสบการณ์การทำงานซึ่ง เป็นประโยชน์กว่า เพราะถ้าหาก บริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง ต้องการ References จริง ๆ ก็คงจะขอจากคุณเองในภายหลัง
                - หากคุณต้อง การใส่ Objective ลงใน Resume ด้วย ก็ควรให้แน่ใจว่า วัตถุประสงค์ที่คุณใส่ไปนั้น ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงพอ

                                                                                    

 

ตัวอย่างประวัติย่อ (ภาษาไทย ข้อมูลเฉพาะส่วนนี้จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

 

ผู้สมัคร                                                 นางสาวมาลัย  บ่อไผ่

ที่อยู่ปัจจุบัน                                          บ้านเลขที่  19/124 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน 50 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10900

เบอร์โทรศัพท์                                     02 579 0189

ตำแหน่งงานที่สมัคร                         พนักงานฝ่ายการตลาด

รายละเอียดส่วนตัว:

อายุ                                                        22  ปี 

วันเดือนปีเกิด                                       วันที่  15  พฤศจิกายน  2525

สถานที่เกิด                                           อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ความสูง                                               159  เซนติเมตร 

น้ำหนัก                                                 48  กิโลกรัม

เชื้อชาติ                                                 ไทย 

สัญชาติไทย                                         ไทย 

ศาสนา                                                                  พุทธ

สถานภาพการสมรส                          โสด

อาศัยอยู่กับ                                           บิดามารดา

สุขภาพ                                                 ดีมาก

การศึกษา                                               - สำเร็จปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2547 ด้วยคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร  2.50

- สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา  2543

ประสบการณ์ระหว่างการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                                                - เลขานุการชมรมบริหารธุรกิจ

                                                                - ประชาสัมพันธ์ขมรมปาฐกถาและโต้วาที

- ฝึกงานด้านการตลาด บริษัท พีพี จำกัด เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน  2545

ผู้รับรอง                                                 1. อาจารย์อุดม ศักดิ์โสมหัวหน้าภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. นายดนัย เกษรงามผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท  พี พี จำกัด 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์  02 2345678

ตัวอย่างประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ ข้อมูลเฉพาะส่วนนี้จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

 

Candidate:                                            Miss Walaipron Pluwangkarn

Current Address:                                19/124  Moo. 5, Phaholyothin 50, Lad-yao, Bangkhen

                                                               Bangkok10900

Telephone:                                           02 5490189

Position Applied:                              Public Relations Office

Educational  Background:               - Bachelor Degree in Communication Arts fromBangkokUniversity(1996) majoring in Public Relations with Grade point average 3.50

Experiences:                                       - Chairwoman of the English Speaking Club

- Trainee as a public relations assistant of the Grammy Entertainment Company limited from March 14th -May 25th, 1993

Personal Details:

Age:                                                       24

Birth Date:                                          November  15, 2515

Birth Place:                                         Sam-Phran, Nakorprathom

Height   :                                             1.60 m.

Weight:                                                48 Kgs.

Nationality:                                         Thai

Religion:                                            Buddhism

Marital Status:                                    Single

Health:                                                  Good

References:                                          1. Assistant Professor Adchara Panthanuwong, Chair-person of the Department of Public Relations, Bangkok University Telephine: 02 2490141-4

2. Mrs. Busaba Jongmankong, Director Manager of the Grammy Entertainment Company Limited. Telephone: 02 2813450

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน