ทรัพยากรดินในแต่ละท้องถิ่น

ทรัพยากรดินในแต่ละท้องถิ่น

ภาคเหนือ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์น้อย ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนไม่อุ้งน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินร่วนหรือดินทรายที่เกิดจากตะกอนเก่า จึงอุ้มน้ำไม่ดี ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก บางส่วนเป็นดินเค็มที่เกิดจากการสะสมของเกลือใต้ผิวดิน

ภาคตะวันตก ดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินจากภูเขาเป็นดินร่วน ระบายน้ำได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ภาคกลาง ดินมีคุณภาพดีที่สุดเพราะเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอน มีทราบปนบ้างสามารถเก็บน้ำได้ดี จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

ภาคใต้ เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินจากภูเขา และดินจากตะกอนเป็นดินร่วน ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารน้อย ส่วนดินที่เกิดจากการทำเหมืองแร่จะไม่เหมาะแก่การทำเกษตร เพราะเป็นดินชั้นล่าง

ภาคตะวันออก เป็นดินที่เกิดจากการผุกร่อนของภูเขา ระบายน้ำได้ปานกลาง ปลูกพืชได้ไม่นานจะหมดธาตุอาหาร จึงต้องใช้ปุ๋ยช่วย เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และสวนผลไม้ ทางด้านแถบชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การปลูกโกงกาง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง