ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้ ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
    
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้  ในอดีตและปัจจุบัน
          ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้โดยทั่วไปเป็นคาบสมุทรแคบ ๆ มีทิวเขาเป็นแกนกลาง  ได้แก่  ทิวเขาตะนาวสรี  ทิวเขาภูเก็ต  ทิวเขานครศรีธรรมราช  และทิวเขาสันกาลาคีรี  ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้างขวางกว่าชายฝั่งด้านตะวันตก  จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของภาคใต้  แม่น้ำสายสำคัญ  เช่น  แม่น้ำคีรีรัฐ  แม่น้ำตาปี  แม่น้ำปัตตานี  แม่น้ำโก-ลก
          พื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรและชายฝั่งทะเลของภาคใต้  ทำให้มีชนชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในอดีต  ประชาชนในภาคใต้จึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  เช่น  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  สงขลา  และสตูล  มีเชื้อสายมาเลเซียและนับถือศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้บริเวณชายฝั่ง  และเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านตะวันตกมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า  ชาวเล  หรือชาวน้ำอาศัยอยู่
          การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก  เช่น  ปลูกข้าว  เงาะ  มังคุด  กาแฟ  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  ส่วนประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทะเลจะมีอาชีพประมง
          ภาคใต้เป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าชายเลน  แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  รวมทั้งตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง  ทำให้ป่าไม้ลดจำนวนลง  อาจเกิดปัญหาอุทกภัย  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน  จึงมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง  เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล  และเก็กกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน  จากการพัฒนาโครงการดังกล่าวทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก  จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้  การที่ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม  จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก  แต่การเปิดพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก  เกิดการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและเกิดปัญหามลพิษตามมา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน