เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

๑. ลูกโลก
เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นภาพรวมว่าโลกมีรูปร่างและลักษณะอย่างไร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทิศทาง และที่ตั้งของทวีป ทะเล มหาสมุทร ได้คล้ายของจริงมากที่สุด


๒. เข็มทิศ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการหาทิศทาง มีประโยชน์ในการเดินเรือ ทะเล การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่จริงจากแผนที่


๓. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม เป็นรูปหรือข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินจากกล้องที่ติดอยู่กับยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน หรือดาวเทียม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนผิวโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเกิดอุทกภัย


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง