ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
    
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในอดีตและปัจจุบัน
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือที่เรยกอีกชื่อหนึ่งว่า  ภาคอีสาน  เป็นดินแดนแห่งที่ราบสูง  ที่มีขอบสูงทางด้านตะวันตกและด้านใต้  แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงทางด้านตะวันออก  พื้นที่ตอนกลางจึงมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบขนาดใหญ่ 2 แอ่ง  คือ  แอ่งโคราช  และแอ่งสกลนคร  แม่น้ำสายสำคัญ  คือ  แม่น้ำมูล  แม่น้ำชี  รวมทั้งมีลำน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก  ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ดอนในแอ่งที่ราบที่มีแม่น้ำไหลผ่าน  เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในเขตที่มีความแห้งแล้ง
          ชาวไทยในภาคอีสานสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น  กลุ่มคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่า  ไทยลาว  อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร  และนครพนม  ชาวไทยโคราช  อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา  ชาวผู้ไทย  อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี  หนองบัวลำภู  และร้อยเอ็ด
          อาชีพหลักของชาวอีสาน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม  แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์  เพราะพื้นดินเป็นดินปนทราย  มีธาตุอาหารพืชน้อย  ไม่อุ้มน้ำ  ถึงแม้ภาคนี้จะมีปริมาณฝนตกมากก็ตามแต่มักจะประสบกับความแห้งแล้ง  ประชาชนส่วนใหญ่จึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  โดยปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและทนแล้งได้ดี  เช่น  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  อ้อย  ปอ  ฝ้าย  ถั่วต่าง ๆ
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเกลือสินเธาว์มากที่สุดในประเทศไทย  เพราะมีชั้นเกลือหินกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง  แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่สำคัญ  คือ  ที่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ชาวบ้านจึงได้ประโยชน์จากการต้มเกลือสินเธาว์ขาย
          ในอดีต  ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน  คือ  ปัญหาความแห้งแล้ง  และปัญหาการอพยพย้ายถิ่น  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แห้งแล้ง  ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร  จึงมีการอพยพย้ายจากถิ่นที่อยู่เดิมไปยังถิ่นใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า  คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวส่วนใหญ่จึงอพยพเข้ามาหางานทำตามเมืองใหญ่  คือ  กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งออกไปทำงานที่ต่างประเทศ  โดยเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานก่อสร้าง
          ในปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการแก้ไข  เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้พีขึ้น  เช่น  มีการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เช่น  เขื่อนอุบลรัตน์  ที่จังหวัดขอนแก่น  เขื่อนจุฬาภรณ์  ที่จังหวัดชัยภูมิ  เขื่อนลำโดมใหญ่  เขื่อนลำโดมน้อย  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสร้างป่ารักน้ำ  ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
          โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริวเณต้นน้ำลำธารให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น  ซึ่งจะมีส่วนช่วยอุ้มน้ำและนำความสมบูรณ์มาสู่พื้นดิน  ช่วยให้ราษฏรที่ยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกิน  ให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพที่แน่นอน  เมื่อราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  จึงไม่ละทิ้งภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพที่อื่น
          ทางด้านคุณภาพชีวิต  ปัจจุบันประชากรโดยทั่วไปมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นกว่าในอดีต  เนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เช่น  การสร้างนิสัยการบริโภคใหม่  โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ  เลิกรับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น  ทำให้ปัญหาการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตัดลดลง

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน