ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคกลาง ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
    
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคกลาง  ในอดีตและปัจจุบัน
         
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  และการที่มีแม่น้ำสำคัญ ๆ ไหลผ่านหลายสาย  เช่น  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำแม่กลอง  แม่น้ำบางปะกง  แม่น้ำป่าสัก  จึงเป็นที่ตั้งสำคัญของเมืองหลายเมืองมาตั้งแต่อดีต  เช่น  บริเวณที่ราบภาคกลางตอนบนมีเมืองสุโขทัย  ศรีสัชนาลัย  กำแพงเพชร  พิษณุโลก  ส่วนบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง  มีเมืองลพบุรี  สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ธนบุรี  และกรุงเทพมหานคร
          พื้นที่ราบภาคกลางมีผู้คนเชื้อสายต่าง ๆ อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในอดีต  เช่น  คนไทยเชื้อสายมอญที่จังหวัดปทุมธานี  และนนทบุรี  คนไทยเชื้อสายลาว  เช่น  ลาวพวนที่จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  ลาวโซ่งที่จังหวัดเพชรบุรี  สุพรรณบุรี  และนครปฐม  โดยมีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่ต่างกัน  แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
          บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางถือเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญของประเทศ  เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการทับถมกันของดินตะกอนจากแม่น้ำ  ประชาชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีการทำนา  การปลูกพืชสวน  พืชไร่  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดทะเลมีการทำประมง  ทำนาเกลือ
          ในอดีต  ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคกลางตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำ  ใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคมขนส่ง  พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต  มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  แต่เมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญขึ้น  เช่น  การตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เดินทางสะดวกขึ้น  ผู้คนจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ  แต่สามารถตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ มากขึ้น  และสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้
          ในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมโรงงานได้เกิดขึ้นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง  อุตสาหกรรมที่สำคัญ  เช่น  โรงงานทอผ้า  โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า  โรงงานประกอบรถยนต์  โรงงานอาหารกระป๋อง  โรงงานเหล็ก  ผู้คนบางส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวจึงเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งมีส่วนทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ผู้คนต่างคนต่างอยู่จึงไม่ค่อยมีการพึ่งพาอาศัยกัน  ประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรกำลังจะสูญหายไป
          พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคกลางมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ  จึงมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น  เช่น  ปัญหามลภาวะเป็นพิษ  ปัญหาน้ำเน่าเสีย  ปัญหาการจราจรติดขัด  ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาชุมชนแออัด  ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในด้านสุขภาพอนามัยาและความมั่นคงในชีวิต  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน