มิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้ง

     มิติสัมพันธืเชิงทำเลที่ตั้ง การศึกษามิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้ง ควรศึกษาเรื่อง ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
     ที่ตั้ง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ขนาด : เนื้อที่ ๑๑,๔๒๕.๖๑๒ ตารางกิโลเมตร
     อาณาเขต : ทิศเหนือ           ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                      ทิศใต้              ติดกับจังหวัดขอนแก่น
                      ทิศตะวันออก     ติดกับจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู
                      ทิศตะวันตก       ติดกับจังหวัดพิษณุโลก
     ลักษณะทางกายภาพ : ภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบสลับเนินอยู่บริเวณตอนกลาง มีแม่น้ำหลายสาย ส่วนใหญ่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง เช่น แม่น้ำเลย และแม่น้ำเหือง ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลยคล้ายกับภาคเหนือ คือ มีอากาศหนาวเย็น มีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ ป่าไม้ที่พบในจังหวัดนี้ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา
     ที่ตั้ง : ภาคตะวันตก
     ขนาด : เนื้อที่ ๕,๑๗๖.๔๖๒
     อาณาเขต : ทิศเหนือ            ติดกับจังหวัดพิจิตร และกำแพงเพชร
                     ทิศใต้               ติดกับจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี และสิงห์บุรี
                     ทิศตะวันออก      ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์
                     ทิศตะวันตก        ติดกับจังหวัดตาก
     ลักษณะทางกายภาพ : จังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากลำน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกัน สภาพภูมิประเทศจึงเป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำปิง ยม และน่าน ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง