ลักษณะทางกายภาพที่ควรรู้

     ลักษณะทางกายภาพที่ควรรู้
     สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่ควรศึกษา ได้แก่
     ๑. ภูมิดารา หมายถึง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น
การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดฤดูกาล การเกิดกลางวัน กลางคืน นอกจากนี้แสงจากดวงอาทิตย์ยังช่วยให้ความอบอุ่น และช่วยพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ขณะเดียวกันก็โคจรรอบโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยนั้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญบนโลก คือ เกิดข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา และสุริยุปราคา
     ๒. ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะของแผ่นดินที่อาจมีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นภูเขา ที่ราบ ที่ราบสูง แม่น้ำ หนอง บึง ลักษณะภูมิประเทศแต่ละแบบ จะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากร เช่น บริเวณที่ราบลุ่มหรือที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มักมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำการประมง และทำการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก
     ๓. ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร สิ่งที่นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำลักษณะอากาศประจำถิ่น ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ลม และทิศทางลม เป็นต้น
     ๔. ภูมิธรณี หมายถึง ลักษณะของหินและแร่ธาตุ ซึ่งพบได้อยู่ทั่วไปตามผิวเปลือกโลก แร่ส่วนมากจะเกิดร่วมกับหินชนิดต่าง ๆ เมื่อหนิผุพังทลาย แร่จะถูกกระแสน้ำพัดลงมาสู่ต่ำเพื่อไปรวมกับกระแสแร่
     ๕. ภูมิปฐมพี หมายถึง ลักษณะของดินชนิดต่าง ๆ ดินเกิดจากวัตถุธรรมชาติที่ทับถมปกคลุมผิวโลก เช่น เศษดิน ซากพืช ซากสัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น ดินในแต่ละพื้นที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น การอุ้มน้ำ สีของดิน ความอุดมสมบูรณ์
     ๖. ภูมิอุทก หมายถึง แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย บึง หนอง ทะเล ทะเลสาบ ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอุทก ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาลปริมาณน้ำฝน
     ๗. ภูมิพฤกษ์ หมายถึง ลักษณะของชนิดและพรรณไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามอิทธิพลของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
     นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพยังรวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่พบได้ในแต่ละท้องถิ่น เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง