สหกรณ์

     สหกรณ์
     สหกรณ์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีความประสงค์อย่างเดียวกัน มาดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
     ๑. ระบบและวิธีการของสหกรณ์
     ระบบของสหกรณ์
     ๑. หน่วยธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป
     ๒. มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
     ๓. มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่แน่นอน
     ๔. ดำเนินตามหลักและวิธีการของสหกรณ์
     หลักและวิธีการของสหกรณ์
     ๑. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นสมาชิกโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือตามฐานะ
     ๒. การมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย คือ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น สิทธิในการออกเสียง
     ๓. การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ จะต้องมีการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สมาชิกในรูปของเงินปันผล โดยยึดหลักความยุติธรรม
     ๔. การรับข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
     ๕. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อช่วยพัฒนาสหกรณ์แต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     *ควรรู้ ควรจำ* สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     ๒. ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
     ๑) ลักษณะทั่วไป บอกชื่อและประเภทของสหกรณ์ ที่ตั้งของสหกรณ์ วัตถุประสงค์
     ๒) สมาชิกภาพ จำนวนสมาชิกอย่างต่ำ วิธีการเข้าเป็นสมาชิกการชำระค่าธรรมเนียม กำหนดการหมดความเป็นสมาชิก
     ๓) ทุน กล่าวถึงมูลค่าหุ้น เงินกู้ยืม เงินอุดหนุน เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ เงื่อนไขในการรับฝากเงิน การจัดการและการรักษาเงิน การควบคุมเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม
     ๔) ระเบียบภายในเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในการออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้กิจการภายในของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดีนั้น ควรให้อำนาจและหน้าที่แก่ใคร
     ๕) การจัดการ กำหนดวิธีและดำเนินการประชุม โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก โดยละเอียด
     ๖) การบัญชี กำหนดให้มีสมุดบัญชี และใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กำหนดการรายงานทางบัญชี หลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และหลักการตรวจสอบทางบัญชีของสหกรณ์
     ๗) เบ็ดเตล็ด การแก้ไขข้อบังคับและข้อขัดแย้งต่าง ๆ การเก็บรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์
     ๓. การจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน
ประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่นต่าง ๆ ควรรู้จักการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของสมาชิกให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน มีขั้นตอน ดังนี้
     ๑. เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมประชุม โดยเชิญผู้ที่มีความรู้มาบรรยายถึงการจัดตั้งสหกรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็น
     ๒. รับสมัครสมาชิกและรวบรวมห้นเพื่อดำเนินกิจการสหกรณ์
     ๓. รับสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการริเริ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
     ๔. คณะกรรมการริเริ่มร่วมกันร่างระเบียบข้อบังคับ โดยเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์
     ๕. ยื่นจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ณ สำนักงานในเขตที่สหกรณ์ตั้งอยู่
     ๖. เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์
     ๗. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ดำเนินการกำหนดนโยบายและปฏิบัติ ตามนโยบายที่กำหนดไว้

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน