สหกรณ์

     สหกรณ์
     สหกรณ์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีความประสงค์อย่างเดียวกัน มาดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
     ๑. ระบบและวิธีการของสหกรณ์
     ระบบของสหกรณ์
     ๑. หน่วยธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป
     ๒. มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
     ๓. มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่แน่นอน
     ๔. ดำเนินตามหลักและวิธีการของสหกรณ์
     หลักและวิธีการของสหกรณ์
     ๑. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นสมาชิกโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือตามฐานะ
     ๒. การมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย คือ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น สิทธิในการออกเสียง
     ๓. การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ จะต้องมีการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สมาชิกในรูปของเงินปันผล โดยยึดหลักความยุติธรรม
     ๔. การรับข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
     ๕. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อช่วยพัฒนาสหกรณ์แต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     *ควรรู้ ควรจำ* สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     ๒. ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
     ๑) ลักษณะทั่วไป บอกชื่อและประเภทของสหกรณ์ ที่ตั้งของสหกรณ์ วัตถุประสงค์
     ๒) สมาชิกภาพ จำนวนสมาชิกอย่างต่ำ วิธีการเข้าเป็นสมาชิกการชำระค่าธรรมเนียม กำหนดการหมดความเป็นสมาชิก
     ๓) ทุน กล่าวถึงมูลค่าหุ้น เงินกู้ยืม เงินอุดหนุน เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ เงื่อนไขในการรับฝากเงิน การจัดการและการรักษาเงิน การควบคุมเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม
     ๔) ระเบียบภายในเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ในการออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้กิจการภายในของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดีนั้น ควรให้อำนาจและหน้าที่แก่ใคร
     ๕) การจัดการ กำหนดวิธีและดำเนินการประชุม โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก โดยละเอียด
     ๖) การบัญชี กำหนดให้มีสมุดบัญชี และใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กำหนดการรายงานทางบัญชี หลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และหลักการตรวจสอบทางบัญชีของสหกรณ์
     ๗) เบ็ดเตล็ด การแก้ไขข้อบังคับและข้อขัดแย้งต่าง ๆ การเก็บรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์
     ๓. การจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน
ประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่นต่าง ๆ ควรรู้จักการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของสมาชิกให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน มีขั้นตอน ดังนี้
     ๑. เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมประชุม โดยเชิญผู้ที่มีความรู้มาบรรยายถึงการจัดตั้งสหกรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็น
     ๒. รับสมัครสมาชิกและรวบรวมห้นเพื่อดำเนินกิจการสหกรณ์
     ๓. รับสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการริเริ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
     ๔. คณะกรรมการริเริ่มร่วมกันร่างระเบียบข้อบังคับ โดยเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์
     ๕. ยื่นจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ณ สำนักงานในเขตที่สหกรณ์ตั้งอยู่
     ๖. เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์
     ๗. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ดำเนินการกำหนดนโยบายและปฏิบัติ ตามนโยบายที่กำหนดไว้

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน