เศรษฐกิจพอเพียง

     เศรษฐกิจพอเพียง
     เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภฺมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ หรือประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้ โดยรู้จักการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ และไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ
     ๑. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้
          ๑) การพึ่งพาตนเอง เป็นการยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน รู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้จักผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของครัวเรือนก่อน หลังจากนั้นจึงผลิตเพื่อการค้า
          ๒) การพึ่งพากันเอง จะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูอหาร เป็นต้น ในปัจจุบันมีการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ตามนโยบา "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เป็นการพัฒนาชุมชน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
     ๒. วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดที่เรียกว่า "การเกษตรทฤษฎีใหม่" มีหลักสำคัญ คือ การบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินจำนวนไม่มากนักให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
     ขั้นที่ ๑ มีความพอเพียงสามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด เป็นขั้นตอนที่ทำการเกษตร คือ มีข้าว พืชผัก ผลไม้ ที่อยู่อาศัย และน้ำในพื้นที่ที่ตนมีอยู่ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เป็นการอยู่แบบพอมีพอกิน
     ขั้นที่ ๒ รวมพลังกันในรูปของกลุ่มเพื่อทำการผลิต การตลาด และการจัดการ เน้นการช่วยเหลือและร่วมมือกัน รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน
     ขั้นที่ ๓ ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยติดต่อจัดหาทุนเพื่อนำมาใช้ในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเกษตรกร จัดตั้งองค์กรกลางในการขายผลผลิตเพื่อให้ได้ราคาสูง เป็นต้น
     ๓. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
     ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน รวมทั้งนักเรียนก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือในโรงเรียนได้ ดังนี้
     ๑. รู้จักพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
     ๒. มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย
     ๓. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล นำไปปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
     ๔. นำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
     ๕. มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือ และสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
     ๖. ส่งเสริมการทำการเกษตร เช่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของโรงเรียน
     ๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อฝึกการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้
     การรู้จักนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม เพื่อสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานในระดับโรงเรียนให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานของเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน และชุมชนต่อไป

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน