ข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ

โดย ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิดีโอ ติวและเฉลย แบบทดสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง