ความสำคัญของเวลากับช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์

ความสำคัญของเวลากับช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์

     วันเวลามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเรา  วัน  เวลา  ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อวัน  เดือน  ปีใด  เหตุการณ์ใดเกิดก่อน  เหตุการณ์ใดเกิดหลัง  เหตุการณ์ที่เกิดขิ้นหรือดำเนินอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน  มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร  และวัน  เวลาที่ผ่านไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

     นักประวัติศาสตร์หรือผู้ศึกษาประวัติศาสตร์  ซึ่งศึกษาเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลกระทบถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตนั้น  เมื่อศึกษาแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่ตนศึกษาออกมา  การบอกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาต่าง ๆ ต้องใช้คำที่เกี่ยวกับช่วงเวลา  เช่น  ศักราช  วัน  เดือน  ปี  ชั่วโมง  นาที  ยุค  สมัย  เพื่อให้รู้ว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด  เหตุการณ์ใดเกิดก่อนเกิดหลัง  และเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างยิ่ง

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง