สารในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สารต่างๆอยู่ตลอดเวลา สารบางชนิดเราใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค สารซักล้าง สารกำจัดแมลง หรือ นำไปปรุงอาหาร

1.สมบัติความเป็นกรด-เบส

สารต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีองค์ประกอบเป็นสารเคมี มีสมบัติเป็นกรด-เบสต่างกัน ซึ่งเราสามารถทดสอบได้โดยใช้ กระดาษลิตมัส จากสมบัติความเป็นกรด-เบสของสาร ทำให้จำแนกได้เป็น 3 พวก ดังนี้

1.1สารที่มีสมบัติเป็นกรด มีลักษณะดังนี้ -มีรสเปรี้ยว

                                                -มีฤทธิ์กัดกร่อน

                                                -เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจาก น้ำเงิน เป็น แดง

1.2สารที่มีสมบัติเป็นเบสมีลักษณะดังนี้  -มีรสฝาดและขม

                                                -เมื่อสัมผัสผิวหนังแล้ว จะรู้สึกลื่น และกัดผิวหนัง

                                                -เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจาก แดง เป็น น้ำเงิน

1.3สารที่มีสมบัติเป็นกลางมีลักษณะดังนี้ -จะไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส     

                                                                                    จบแล้วจร้า...

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง