โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ ( tissue structure and function )

โครงสร้างและหน้าที่ของ เนื้อเยื่อ ( tissue structure and function )
 
เนื้อเยื่อ ( tissue ) เป็นการรวมกลุ่มกันของเซลล์ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกัน

เนื้อเยื่อ มีหลายแบบ ได้แก่

Epithelial tissue     เนื้อ เยื่อบุผิว บุตามอวัยวะต่างๆ เพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆ

Connective tissue     เนื้อ เยื่อเกี่ยวพัน ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง และความยืดหยุ่น

Muscle tissue    กล้ามเนื้อ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอวัยวะต่างๆ

Nervous tissue    เนื้อ เยื่อประสาท ทำหน้าที่รับความรู้สึก และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ


เครดิต หนังสือ OPD 2 ของ หมอพิชญ์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง