ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนต่างก็ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจนทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่าง คนเราจึงต้องการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียด

นักเรียนลองคิดูสิว่า นักเรียนเคยทำกิจกรรมใดบ้างเมื่อต้องการพักผ่อนในยามว่าง กิจกรรมที่นักเรียนเลือกทำด้วยตนเอง เมื่อมีเวลาว่าง และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ผิดกฏหมายหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เรียกว่า กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

๑) ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒) ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความสุขในชีวิต

๓) ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ในชุมชนและสังคม

๔) ช่วยให้มีสุขภาพจิตดี ไม่มีความวิตกกังวล

๕) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว

๖) ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมที่ไม่ดี ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข

๗) ช่วยให้เกิดสุขภาพแวดล้อมที่ดีเพราะแต่ละท้องถิ่นต้องใช้สถานที่เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ

๘) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี รู้จักบำรุงรักษาสุขภาพ มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์อย่างมากต่อการพักผ่อนของคนเราเมื่อมีเวลาว่าง เพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

[member_id] => MEM0000060 [add_date] => 2009-10-22 15:35:04 [security_code] => [mul_source_id] => [mul_type_id] => [cms_subject] => [mul_shortdesc] => [cms_file_path] => [cms_file_name] => [mul_thumbnail_file] => [mul_image_file] => ) [link_social] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1680-00/ [bg_bar] => cms_template_knowledge_bg_gray [cms_arrow] => cms_gray_arrow.png [member_thumbnail] => เข้าสู่ blog ของ  [member_name] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [member_name_no_link] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [post_date] => 22 ตุลาคม 2552 [cms_subject] => กิจกรรมนันทนาการ [relate_xml] => http://www.trueplookpanya.com/new/xml/relate_cms_content/knowledge/1680/5009/9// [bg_bar_detail] => cms_template_knowledge_bg [bg_bar_color] => cms_template_knowledge_bg_color [cms_category_name] => การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล [right_menu_relate_view_all] => http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-5000/ [cat_parent_id] => สุขศึกษาและพลศึกษา [cat_box_name] => สุขศึกษาและพลศึกษา [poster] => /data/product/media//_320x240.png [vdo] => [check_hd] => [facebook_filename] => http://www.trueplookpanya.com/data/product/media//_320x240.png [views] => 7,323 [same_content_id] =>
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สุขศึกษาและพลศึกษา
747 views | 21 ธ.ค. 55
ครูพงษ์ ว.ส.ก.
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สุขศึกษาและพลศึกษา
988 views | 21 ธ.ค. 55
ครูพงษ์ ว.ส.ก.
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สุขศึกษาและพลศึกษา
557 views | 21 ธ.ค. 55
ครูพงษ์ ว.ส.ก.
ความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล
17,124 views | 4 ก.พ. 54
ครูตุ๊กตา
การยืดหยุ่นร่างกาย
มวยไทย
[member_relate_content] =>
การละเล่นพื้นเมือง
สารเคมี
มวยไทย
อาการเจ็บป่วย
กรีฑา
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมเข้าจังหวะ
ยาน่ารู้
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
[icon_level] => [tag] =>
กิจกรรมนันทนาการ
[exam_relate_content] =>
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ...
โพส : 27 ม.ค. 53
8,285 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
30,559 views
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ...
โพส : 27 ม.ค. 53
10,327 views
วิชาสุขศึกษาป.3 ชุดที่1
โพส : 7 ต.ค. 52
58,514 views
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ...
โพส : 27 ม.ค. 53
12,666 views
เรื่อง พัฒนาการเคลื่อนไหว ...
โพส : 14 ม.ค. 53
6,522 views
วิชาสุขศึกษาป.4 ชุดที่1
โพส : 7 ต.ค. 52
86,743 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ ...
โพส : 20 ส.ค. 52
14,316 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 19 มิ.ย. 57
6,792 views
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด ...
โพส : 25 ส.ค. 52
4,780 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุ ...
โพส : 4 ก.พ. 55
15,451 views
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ...
โพส : 27 ม.ค. 53
8,285 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุ ...
โพส : 3 มิ.ย. 53
18,184 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุ ...
โพส : 3 มิ.ย. 53
34,986 views
ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพ ...
โพส : 17 มี.ค. 53
46,405 views
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภ ...
โพส : 17 ส.ค. 52
17,892 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 12 ธ.ค. 56
12,761 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
30,559 views
เรื่อง เคลื่อนไหวได้อย่าง ...
โพส : 25 ม.ค. 53
7,396 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุ ...
โพส : 4 ก.พ. 55
10,007 views
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ช ...
โพส : 17 มิ.ย. 53
78,220 views
เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป ...
โพส : 14 ม.ค. 53
5,943 views
[media_type] => [playerID] => vdo_player [page_keyword] => กิจกรรมนันทนาการ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [page_description] => กิจกรรมนันทนาการ ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนต่างก็ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจนทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่าง คนเราจึงต้องการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียด นักเรียนลองค ... [page_title] => กิจกรรมนันทนาการ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_status] => show [facebook_adminid] => 100000680692180 [facebook_subject] => กิจกรรมนันทนาการ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_type] => movie [facebook_link] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1680-00 [facebook_sitename] => Trueplookpanya.com [facebook_des] => กิจกรรมนันทนาการ ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนต่างก็ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจนทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่าง คนเราจึงต้องการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียด นักเรียนลองค ... [facebook_filename_vdo] => http://www.trueplookpanya.com/new/includes/media/jw_player.swf?config=http://www.trueplookpanya.com/new/xml/gen_xml_cms/knowledge/1680/00/ [facebook_box] =>
คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
) --> กิจกรรมนันทนาการ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมนันทนาการ

ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนต่างก็ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจนทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่าง คนเราจึงต้องการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียด

นักเรียนลองคิดูสิว่า นักเรียนเคยทำกิจกรรมใดบ้างเมื่อต้องการพักผ่อนในยามว่าง กิจกรรมที่นักเรียนเลือกทำด้วยตนเอง เมื่อมีเวลาว่าง และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ผิดกฏหมายหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เรียกว่า กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

๑) ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒) ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความสุขในชีวิต

๓) ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ในชุมชนและสังคม

๔) ช่วยให้มีสุขภาพจิตดี ไม่มีความวิตกกังวล

๕) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว

๖) ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมที่ไม่ดี ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข

๗) ช่วยให้เกิดสุขภาพแวดล้อมที่ดีเพราะแต่ละท้องถิ่นต้องใช้สถานที่เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ

๘) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี รู้จักบำรุงรักษาสุขภาพ มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์อย่างมากต่อการพักผ่อนของคนเราเมื่อมีเวลาว่าง เพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน