เหตุการณ์สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลง

เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

     ในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยพอจะสรุปได้  ดังนี้

     เหตุการณ์สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)

                                                         

          เมื่อสิ้นรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว  ได้มีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทัยสืบต่อกันมาอีก 2 พระองค์  คือ  พญาเลอไทย  และพญางั่วนำถม  เมืองต่าง ๆ ที่เคยยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ต่างพากันแข็งข้อต้องการแยกตัวเป็นอิสระ  ไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรสุโขทัยอีกต่อไป  อาณาจักรสุโขทัยจึงเสื่อมอำนาจลงตามลำดับ  โดยที่พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาไม่สามารถทำการปราบปรามหัวเมืองเหล่านี้ได้

          นอกจากนี้ในตอนปลายรัชสมัยของพญางั่วนำถม  เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจการปกครอง  ทำให้เกิดการจราจลขึ้นภายในราชอาณาจักร  จนกระทั่งกลายเป็นการแตกแยกความสามัคคีกันเอง  พญาลิไทยซึ่งปกครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในขณะนั้น  ทรงยกกำลังมาปราบปรามบรรดากลุ่มต่าง ๆ ที่หวังแย่งชิงราชสมบัติได้สำเร็จ  ทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง  และพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า  พระมหาธรรมราชาที่ 1

          เหตุการณ์สำคัญในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1  คือ  พระองค์ได้รวบรวมเมืองต่าง ๆ ที่แตกแยกออกไป  ให้กลับมารวมกับอาณาจักรสุโขทัยได้อีกครั้งหนึ่ง

          พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง  ซึ่งเรียกว่า  การปกครองแบบธรรมราชา

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง