เกมหรรษา

เกมหรรษา

เกม เป็นกิจกรรมการเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีกติกาไม่ซับซ้อนมากโดยทั่วไปจะเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนลองคิดดูสิว่า การเล่นเกมมีประโยชน์ต่อผู้เล่นอย่างไร

๑ เกมเบ็ดเตล็ด

เกมเบ็ดเตล็ด เป็นการเล่นที่มีกติกาไม่ซับซ้อน มุ่งหวังให้เกิดความสนุกสนานและทำให้ร่างกายแข็งแรง

๑) เกมจับหมู่

        (๑) ให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลม

        (๒) มีผู้นำ ๑ คนยืนกลางงงคอยออกคำสั่งให้ผู้เล่นทำตาม เช่น สั่งให้เดินหรือวิ่งเป็นวงกลม แล้วร้องเพลง และปรบมือ

             (๓) ผู้นำสั่งให้จับคู่เป็นหมู่ หมู่ละกี่คนก็ได้ เช่น จับหมู่ ๓

             (๔) ผู้เล่นที่เข้าหมู่ช้าหรือเข้าหมู่ไม่ได้ ต้องออกจากการเล่นแล้วจึงเริ่มเล่นใหม่

             ๒)

             (๑) แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ

             (๒) กำหนดเขตของฝ่ายรับ และจุดวิ่งกลับตัวของฝ่ายรุก

             (๓) เริ่มเล่นให้ฝ่ายรุกตั้งแถวตอน ฝ่ายรับยืนในสนาม หัวแถว ของฝ่ายรุกเริ่มขว้างลูกบอลเข้าไปในเขตของฝ่ายรับโดยจะไม่ให้ฝ่ายรับรับได้แล้วฝ่ายรุกทุกคนต้องวิ่งไปกลับตัวและวิ่งกลับมาต่อแถว

             (๔) ฝ่ายรับพยายามรับลูกบอลให้ได้ แล้วรีบชูลูกบอลขึ้นเพื่อให้คนอื่นวิ่งมายืนต่อแถว ฝ่ายใดต่อแถวเสร็จก่อนจะได้ ๑ คะแนน

             (๕) เมื่อฝ่ายรุกขว้างลูกบอลครบทุกคนแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายรับ หลังจากขว้างครบทุกคน ฝ่ายใดมีคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

๓) เกมวิ่งสามขา

             (๑) ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่มีขนาดตัวไล่เลี่ยกัน

             (๒) ใช้ผ้าหรือเชือกผูกที่เท้าข้างหนึ่งของนักเรียนกับคู่เข้าด้วยกันให้แน่น

             (๓) เริ่มเล่น ให้แต่ละคุ่ใช้มือโอบไหล่กันไว้วิ่งไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัย

             (๔) ถ้าคู่ใดวิ่งถึงเส้นชัยก่อน เป็นฝ่ายชนะ

๔) เกมตีบอลข้ามแดน

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยแต่ละฝ่ายจะยืนอยู่ในเขตสนามของตัวเอง และห้ามออกนอกเขต

             (๒) ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้เสี่ยงทาย ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงทายเป็นฝ่ายตีลูกบอลจากเส้นหลังก่อนโดยตีลูกบอลให้กลิ้งไปตามพื้นห้ามจับแล้วตีหรือโยน ให้ตีเพียงครั้งเดียว ถ้าหากตีลูกบอลไม่พ้นเส้นเขตลูกสั้นหรือตีออกนอกเขตจะเป็นลูกเสีย

             (๓) ถ้าฝ่ายใดทำลูกเสียหรือทำผิดกติกาจะเสีย ๑ คะแนน

             (๔) เมื่อเริ่มเล่นใหม่ ให้เริ่มตีลูกบอลจากเส้นเขตหลังใหม่

             (๕) เมื่อจบการเล่น ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ

๒ เกมนำไปสู่กีฬา

             เกมนำไปสู่กีฬา เป็นเกมที่มีกติกามากขึ้นกว่าเกมเบ็ดเตล็ด และกติกาและวิธีเล่นจะมุ่งไปสู่การเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเล่นกีฬาโดยเกมนำไปสู่กีฬาที่น่าสนใจ มีดังนี้

             ๑) เกมโยนลูกบอลลงห่วง

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กัน

             (๒) ให้แต่ละกลุ่มยืนเป็นแถวตอน และกำหนดเส้นเริ่มเป็นจุดโยนลูกบอล

             (๓) ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนมากลุ่มละ ๑ เป็นผู้ถือตะกร้า แล้วมายืนอยู่ที่จุดโยนลูกบอล

             (๔) เริ่มเล่น ให้คนที่ยืนหน้าสุดส่งลูกบอลข้ามศีรษะต่อกันจนถึงคนสุดท้าย เมื่อคนสุดท้ายรับลูกบอลได้แล้ว ให้วิ่งไปที่เส้นเริ่มต้น แล้วจึงโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า แล้ววิ่งไปต่อหัวแถว

             (๕) ผู้ถือตะกร้าส่งลูกบอลกลับไป แล้วเริ่มเล่นเช่นเดิม

             (๖) เมื่อเล่นครบทุกคนแล้ว แถวใดเล่นเสร็จก่อนและโยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ

๒) เกมส่งลูกบอล

             (๑) แบ่งสนามออกเป็น ๒ ฝั่ง และมีตาข่ายขึงไว้ที่กึ่งกลางของสนาม

             (๒) แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน แล้วเสี่ยงทายว่าฝ่ายใดจะได้เริ่มเล่นก่อน

             (๓) เริ่มเล่นโดยให้ฝ่ายตรงข้าม แล้วผลัดกันตีโต้ไปมา โดยต้องไม่ให้ลูกบอลตกพื้นทั้งในสนามและนอกสนาม

             (๔) ให้ผู้เล่นตีลูกบอลโดยใช้แขน ข้อมือ ท่อนแขน หรือใช้ศีรษะโหม่งก็ได้ แต่ห้ามให้อวัยวะส่วนอื่นๆ

             (๕) ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายตีลูกบอลฝ่ายละกี่ครั้งก็ได้ แต่ห้ามพักลูก คือ จับหรือหยุดลูกบอลแล้วตี

             (๖) ถ้าฝ่ายใดทำผิดกติกา จะเสียคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน และถือว่าเป็นลูกเสีย ต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเล่นลูกบอลใหม่

             (๗) เมื่อจบการแข่งขัน  ถ้าฝ่ายใดเสียคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายแพ้

๓) เกมเลี้ยงบอลยิงประตู

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆกัน แล้วให้แตะละฝ่ายเข้าแถวตอนห่างจากประตูประมาณ ๑๐ เมตร

             (๒) ให้แต่ละฝ่ายหาผู้รักษาประตูฝ่ายละ ๑ คน ยืนอยู่ตรงประตู

             (๓) เริ่มเล่น ให้ผู้เล่นคนแรกเลี้ยงลูกบอลด้วยมือไปที่ประตู เมื่อถึงเส้น ๕ เมตร หรือเขตยิงประตู ให้ขว้างหรือปาลูกบอลให้เข้าประตู

             (๔) ผู้รักษาประตูต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูด้วยการใช้มือหรือเท้าปัดลูกบอลก็ได้

             (๕) ผู้ที่เล่นลูกบอลแล้วให้ไปต่อท้ายแถว จากนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นทำเหมือนคนแรก

             (๖) เมื่อเล่นครบทุกคนแล้ว ถ้าฝ่ายใดยิงลูกบอลเข้าประตูได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน