เกมหรรษา

เกมหรรษา

เกม เป็นกิจกรรมการเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีกติกาไม่ซับซ้อนมากโดยทั่วไปจะเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนลองคิดดูสิว่า การเล่นเกมมีประโยชน์ต่อผู้เล่นอย่างไร

๑ เกมเบ็ดเตล็ด

เกมเบ็ดเตล็ด เป็นการเล่นที่มีกติกาไม่ซับซ้อน มุ่งหวังให้เกิดความสนุกสนานและทำให้ร่างกายแข็งแรง

๑) เกมจับหมู่

        (๑) ให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลม

        (๒) มีผู้นำ ๑ คนยืนกลางงงคอยออกคำสั่งให้ผู้เล่นทำตาม เช่น สั่งให้เดินหรือวิ่งเป็นวงกลม แล้วร้องเพลง และปรบมือ

             (๓) ผู้นำสั่งให้จับคู่เป็นหมู่ หมู่ละกี่คนก็ได้ เช่น จับหมู่ ๓

             (๔) ผู้เล่นที่เข้าหมู่ช้าหรือเข้าหมู่ไม่ได้ ต้องออกจากการเล่นแล้วจึงเริ่มเล่นใหม่

             ๒)

             (๑) แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ

             (๒) กำหนดเขตของฝ่ายรับ และจุดวิ่งกลับตัวของฝ่ายรุก

             (๓) เริ่มเล่นให้ฝ่ายรุกตั้งแถวตอน ฝ่ายรับยืนในสนาม หัวแถว ของฝ่ายรุกเริ่มขว้างลูกบอลเข้าไปในเขตของฝ่ายรับโดยจะไม่ให้ฝ่ายรับรับได้แล้วฝ่ายรุกทุกคนต้องวิ่งไปกลับตัวและวิ่งกลับมาต่อแถว

             (๔) ฝ่ายรับพยายามรับลูกบอลให้ได้ แล้วรีบชูลูกบอลขึ้นเพื่อให้คนอื่นวิ่งมายืนต่อแถว ฝ่ายใดต่อแถวเสร็จก่อนจะได้ ๑ คะแนน

             (๕) เมื่อฝ่ายรุกขว้างลูกบอลครบทุกคนแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายรับ หลังจากขว้างครบทุกคน ฝ่ายใดมีคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

๓) เกมวิ่งสามขา

             (๑) ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่มีขนาดตัวไล่เลี่ยกัน

             (๒) ใช้ผ้าหรือเชือกผูกที่เท้าข้างหนึ่งของนักเรียนกับคู่เข้าด้วยกันให้แน่น

             (๓) เริ่มเล่น ให้แต่ละคุ่ใช้มือโอบไหล่กันไว้วิ่งไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัย

             (๔) ถ้าคู่ใดวิ่งถึงเส้นชัยก่อน เป็นฝ่ายชนะ

๔) เกมตีบอลข้ามแดน

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยแต่ละฝ่ายจะยืนอยู่ในเขตสนามของตัวเอง และห้ามออกนอกเขต

             (๒) ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้เสี่ยงทาย ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงทายเป็นฝ่ายตีลูกบอลจากเส้นหลังก่อนโดยตีลูกบอลให้กลิ้งไปตามพื้นห้ามจับแล้วตีหรือโยน ให้ตีเพียงครั้งเดียว ถ้าหากตีลูกบอลไม่พ้นเส้นเขตลูกสั้นหรือตีออกนอกเขตจะเป็นลูกเสีย

             (๓) ถ้าฝ่ายใดทำลูกเสียหรือทำผิดกติกาจะเสีย ๑ คะแนน

             (๔) เมื่อเริ่มเล่นใหม่ ให้เริ่มตีลูกบอลจากเส้นเขตหลังใหม่

             (๕) เมื่อจบการเล่น ฝ่ายใดได้คะแนนมากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ

๒ เกมนำไปสู่กีฬา

             เกมนำไปสู่กีฬา เป็นเกมที่มีกติกามากขึ้นกว่าเกมเบ็ดเตล็ด และกติกาและวิธีเล่นจะมุ่งไปสู่การเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเล่นกีฬาโดยเกมนำไปสู่กีฬาที่น่าสนใจ มีดังนี้

             ๑) เกมโยนลูกบอลลงห่วง

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กัน

             (๒) ให้แต่ละกลุ่มยืนเป็นแถวตอน และกำหนดเส้นเริ่มเป็นจุดโยนลูกบอล

             (๓) ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนมากลุ่มละ ๑ เป็นผู้ถือตะกร้า แล้วมายืนอยู่ที่จุดโยนลูกบอล

             (๔) เริ่มเล่น ให้คนที่ยืนหน้าสุดส่งลูกบอลข้ามศีรษะต่อกันจนถึงคนสุดท้าย เมื่อคนสุดท้ายรับลูกบอลได้แล้ว ให้วิ่งไปที่เส้นเริ่มต้น แล้วจึงโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า แล้ววิ่งไปต่อหัวแถว

             (๕) ผู้ถือตะกร้าส่งลูกบอลกลับไป แล้วเริ่มเล่นเช่นเดิม

             (๖) เมื่อเล่นครบทุกคนแล้ว แถวใดเล่นเสร็จก่อนและโยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะ

๒) เกมส่งลูกบอล

             (๑) แบ่งสนามออกเป็น ๒ ฝั่ง และมีตาข่ายขึงไว้ที่กึ่งกลางของสนาม

             (๒) แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน แล้วเสี่ยงทายว่าฝ่ายใดจะได้เริ่มเล่นก่อน

             (๓) เริ่มเล่นโดยให้ฝ่ายตรงข้าม แล้วผลัดกันตีโต้ไปมา โดยต้องไม่ให้ลูกบอลตกพื้นทั้งในสนามและนอกสนาม

             (๔) ให้ผู้เล่นตีลูกบอลโดยใช้แขน ข้อมือ ท่อนแขน หรือใช้ศีรษะโหม่งก็ได้ แต่ห้ามให้อวัยวะส่วนอื่นๆ

             (๕) ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายตีลูกบอลฝ่ายละกี่ครั้งก็ได้ แต่ห้ามพักลูก คือ จับหรือหยุดลูกบอลแล้วตี

             (๖) ถ้าฝ่ายใดทำผิดกติกา จะเสียคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน และถือว่าเป็นลูกเสีย ต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเล่นลูกบอลใหม่

             (๗) เมื่อจบการแข่งขัน  ถ้าฝ่ายใดเสียคะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายแพ้

๓) เกมเลี้ยงบอลยิงประตู

             (๑) แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆกัน แล้วให้แตะละฝ่ายเข้าแถวตอนห่างจากประตูประมาณ ๑๐ เมตร

             (๒) ให้แต่ละฝ่ายหาผู้รักษาประตูฝ่ายละ ๑ คน ยืนอยู่ตรงประตู

             (๓) เริ่มเล่น ให้ผู้เล่นคนแรกเลี้ยงลูกบอลด้วยมือไปที่ประตู เมื่อถึงเส้น ๕ เมตร หรือเขตยิงประตู ให้ขว้างหรือปาลูกบอลให้เข้าประตู

             (๔) ผู้รักษาประตูต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูด้วยการใช้มือหรือเท้าปัดลูกบอลก็ได้

             (๕) ผู้ที่เล่นลูกบอลแล้วให้ไปต่อท้ายแถว จากนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นทำเหมือนคนแรก

             (๖) เมื่อเล่นครบทุกคนแล้ว ถ้าฝ่ายใดยิงลูกบอลเข้าประตูได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน