ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 ส่วนประกอบของอากาศ
ขนาด : 7.20 MB

คำนำ

                   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 ส่วนประกอบของอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาและมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเกต การทดลอง การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้นักเรียน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด หาเหตุผลเพื่อตอบปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

                   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป

 

ณัชชา  พิลาทอง