ประวัติอำเภอปากคาด

ประวัติอำเภอปากคาด 
          อำเภอปากคาดเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ตามริมห้วยคาด ที่ขึ้นอยู่กับตำบลโพนแพง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้มีราษฎรย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากขึ้นจึงได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลปากคาด 
          
 พ.ศ.๒๕๒๑ ได้ยกฐานะในการปกครองจากตำบลปากคาดเป็นกิ่งอำเภอปากคาด
           พ.ศ.๒๕๒๔ ได้ยกฐานะการปกครองจากกิ่งอำเภอปากคาดเป็นอำเภอปากคาด ตามพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอ
           ประชาชนชาวอำเภอปากคาดส่วนใหญ่ เป็นคนที่อพยพมาจากถิ่นอื่น จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นส่วนมากเช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
 
สภาพทั่วไป
 
           ที่ตั้ง อำเภอปากคาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงของจังหวัดหนองคาย ตามถนนหนองคาย-บึงกาฬ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ที่เรียบคู่ขนานกับลำแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ๙๐ กิโลเมตร 
พื้นที่และภูมิประเทศ
            อำเภอปากคาดมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗๒,๕๐๐ ไร่ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๐๙,๓๒๓ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับต่ำและบางส่วนเป็นที่ดอน ซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตร จึงทำให้ประชาชนมีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
แหล่งน้ำที่สำคัญ 

             ๑. หนองยอง มีพื้นที่ขนาด ๑,๕๗๖ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา สามารถเก็บน้ำได้ตลอดปีตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยอง
             ๒. หนองมุม มีขนาดพื้นที่ ๖๐๐ ไร่ สามรถเก็บน้ำได้ตลอดปี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด
             ๓. ห้วยหินตัน มีขนาดพื้นที่ ๔๐๐ ไร่ สามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี ตั้งอยู่บ้านเวินโดน ตำบลปากคาด
             ๔. ห้วยคาด มีขนาดกว้าง ๓๐-๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ต้นกำเนิดอยู่ที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ ไหลผ่านตำบลโพนแพง ตำบลบ้านต้อน กิ่งอำเภอรัตนวาปี เข้าสู่ตำบลนาดง อำเภอปากคาด ไหลออกแม่น้ำโขงตรงวัดปากน้ำ บ้านปากคาดหมู่ที่ ๑ 
             ๕. ห้วยอังฮ้า มีขนาดก้าง ๘ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ไหลผ่านตำบลหนองยอง ตำบลโนนศิลา ตำบลนากั้ง ตรงบ้านต้าย
อาณาเขต
              ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงกับ ประเทศ สปป ลาว อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
              ทิศใต้     จดอำเภอโซ่พิสัยและกิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
              ทิศตะวันออก จดอำเภอบึงกาฬและอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
              ทิศตะวันตก จดแม่น้ำโขงและกิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ประชากร
              ประชากรทั้งหมด ๓๓,๐๓๗ คน
              เป็นชาย            ๑๖,๖๕๑  คน
              เป็นหญิง           ๑๖,๓๘๖  คน
การปกครอง
              แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ๑ เทศบาล ๘๐ หมู่บ้าน
       ๑. เทศบาลตำบลปากคาด                            ๑๖ หมู่บ้าน
       ๒. ตำบลปากคาด
                                     ๑๘ หมู่บ้าน
       ๓. ตำบลหนองยอง
                                   ๑๑ หมู่บ้าน
       ๔. ตำบลนากั้ง
                                         ๗ หมู่บ้าน
       ๕. ตำบลโนนศิลา
                                    ๑๒ หมู่บ้าน
       ๖. ตำบลสมสนุก                                       ๘ หมู่บ้าน
       ๗. ตำบลนาดง                                         ๘ หมู่บ้าน
การศึกษา
               ระดับประถมศึกษา                                    ๑๒ แห่ง
               ระดับมัธยมศึกษา                                       ๓ แห่ง
การศึกษานอกโรงเรียน
               โรงเรียนปริยัติธรรม                                     ๙ แห่ง
               ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์                                     ๖ แห่ง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
               วัดและสำนักสงฆ์                                      ๕๒ แห่ง
               วัดคริสต์                                                 ๑ แห่ง
                งาน"วันผลไม้บั้งประเพณีของดีปากคาด" จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
                งานประเพณีแข่งเรือยาว จัดขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี
                งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
                งานประเพณีออกหรรษาบูชาพญานาค จัดขึ้นในเดือน ตุลาคม ของทุกปี
การสาธารณสุข
                โรงพยาบาล ๑ แห่ง อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑/๑๐,๐๐๐ คน
                สถานีอนามัย ๖ แห่ง คลินิก ๒ แห่ง
เศรษฐกิจ
                รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๑/๒๕,๙๒๐
                ตลาดซื้อยางพารา  ๖ แห่ง
การเกษตร
                ครัวเรือนเกษตรกร              ๔,๐๕๔ ครัวเรือน
                ทำการเกษตร                    ๑๓,๖๐๐ คน
                พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด    ๑๐๙,๓๒๓   ไร่ ๖๓% แยกได้ดังนี้
                ทำนา                                ๔๗,๗๔๕  ไร่ 
                พืชไร่                                ๑๕,๒๘๕   ไร่
                ยางพารา                            ๒๔,๗๐๓   ไร่
                ผลไม้                                 ,๙๘๓   ไร่
                ไม้เศรษฐกิจ                         ,๒๑๐     ไร่
                ปาล์มน้ำมัน                             ๓๑๘    ไร่
                อื่น ๆ                                  ๑๒,๐๗๙  ไร่
โรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก    ๓ แห่ง
 สถานที่ท่องเที่ยว
                 วัดถ้ำศรีธน วัดถ้ำพระ แก่งอาฮอง
                 ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และเกษตร
                         -ชมสวนผลไม้ ช่วงเดือน เมษา-กรกฎาคม
                         -ล่องเรือชมนกและทิวทัศน์บริเวณหนองยอง
                         -ชมถ้ำพระ
                         -ชมทิวทัศน์แก่งอาฮอง
                         -ชมวัดถ้ำศรีธน
                         -ล่องเรือชมทิวทัศน์ห้วยคาด
 

ข้อมูล ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด เลขที่ 157  หมู่ 5  ตำบลโนนศิลา  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  43190  
www.pakkhadcity.com   E-mial:naka@pakkhadcity.com   Tel. 042-404235   Fax. 042-481052
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน