ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การคิดวิเคราะห์จากการฟัง หรือการอ่าน

การคิดวิเคราะห์จากการฟังหรือการอ่าน เป็นการคิดใคร่ครวญโดยการแยกความคิดเป็นส่วนๆ เพื่อประเมินค่า ตัดสินใจ หรือหาคุณค่าจากสิ่งที่ได้ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง วิธีการคิดวิเคราะห์จากการอ่านข้อความ
           คนที่ประพฤติตนอย่างผู้มีคุณธรรม ย่อมทำให้สังคมมีความสุข
     ๑. หาคำหลักของข้อความดังกล่าว ได้แก่
         -  ประพฤติตน     -  คุณธรรม     -  ความสุข
     ๒. นำคำหลักมาคิดวิเคราะห์ แล้วอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน ดังนี้
         คนที่ประพฤติตนอย่างผู้มีคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ซึ่งเมื่อเราประพฤติตน หมายถึง กระทำตนอย่างผู้มีคุณธรรม ย่อมจะทำให้สังคมไม่เกิดความเดือดร้อน ซึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข นั่นเอง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง