ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลาช้านานแล้วนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ของไทยนับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง ทำให้คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างยึดมั่น และปฏิบัติคำสอนของพระพุทธศาสนา

ชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ทำให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

องค์ประกอบที่ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธคือ
1. หลักธรรม หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติและเห็นผลจริง หลักธรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธสามารถนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. พิธีกรรม พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้ามามีบทบาทและผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ เช่น การทำบุญเลี้ยงพระ การบวช การเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น พิธีกรรมเหล่านี้นอกจากจะทำให้ชาวพุทธเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยชักจูงให้พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมมากขึ้น โดยมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน

3. ผลจากการปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างก็ได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิต ทั้งในด้านความสงบสุขทางกายและใจ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ดังนั้นจึงทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชน


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . พระพุทธศาสนา ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง