การออม
   การออมทรัพย์คือ รายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย มีความสำคัญคือ ช่วยให้ชีวิตมั่นคง ให้ครัวเรือนมีรายได้มากขึน ช่วยยกระดับการครองชีพ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศ 
  ปัจจัยของการออม
1.รายได้สุทธิของบุคคล
2.ผลตอบแทนการออม
3.ค่าของเงิน
4.การใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นตามนิสัยของคน
5.การคาดคะแนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต
6.เทคโนโลยี เช่น ATM 
7.ระบบสวัสดิการหลังเกษ๊ยณอายุ
เป้าหมายของการออม
1.ออมเพื่อประโยชน์ระยะส้ัน เช่นใช้รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา พักผ่อน
2.เพื่อประโยชน์ระยะยาว เช่น เพื่อความมั่นคงชีวิต เพื่อใช้จ่ายในวัยชรา

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง