ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กลอนหก

กลอนหก คือ ชื่อของกลอนสุภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความไพเราะน่าฟัง เเต่ละวรรคมีจำนวนหกพยางค์

ตัวอย่าง กลอนหก
                         ความดีมีอยู่คู่ชั่ว        ติดตัวกลั้วอิงอาศัย
                  ทำดีดีช่วยอวยชัย            ทำชั่วชั่วให้ใจตรม
                  ผลดีนี้นำความสุข             ผลชั่วกลั้วทุกข์ทับถม
                  ดีเด่นเห็นผลชนชม           ชั่วช้าพาจมตรมตรอม
                                                         กำชัย ทองหล่อ

ลักษณะบังคับของกลอนหก
      กลอนหก   ๑   บท    มี   ๒   บาท
      กลอนหก   ๑   บาท   มี   ๒   วรรค
      กลอนหก   ๑   บาท   มี   ๖   พยางค์

สัมผัสบังคับของกลอนหก
      พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๑ บังคับให้สัมผัสกับพยางค์ที่ ๒ ของวรรคที่ ๒ (บางครั้งให้สัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคที่ ๒ ก็ได้)
      พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ บังคับให้สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๓
      พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๓ บังัคบให้สัมผัสกับพยางค์ที่ ๒ ของวรรคที่ ๔ (บางครั้งให้สัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ หรือ ๔ ก็ได้)
      พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๔ บังคับให้สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป ซึ่งเรียกว่า การสัมผัสระหว่างบท

การอ่านกลอนหก
กลอนหก แบ่งวรรคการอ่านเป็น ๒/๒/๒
ตัวอย่าง สัมผัสบังคับ และการอ่านกลอนหก
                         ผีเสื้อ/แสนสวย/โบยบิน         จากถิ่น/ที่อยู่/อาศัย
                  พลิ้วปีก/ร่ายรำ/เริงใจ                   ชื่นชม/ดอกไม้/รายทาง
                         บินสู่/ป่าเหนือ/เมื่อร้อน          สัญจร/เที่ยวไป/ไพรกว้าง
                  น้ำตก/ภูผา/ป่าปาง                      ทุกอย่าง/สวยสด/งดงาม
                                            จาก ผีเสื้อกับทุ่งหญ้า ของ วินัย รอดจ่าย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง