ลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

     ลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ
     ๑. วัฒนธรรมด้านการเกษตร
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการพึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตและมีการช่วยเหลือกัน จึงเกิดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าง การละเล่นเพลงพื้นบ้าน การแห่นางแมวเพื่อขอให้ฝนตก


     ๒. วัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรม
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในท้องถิ่น มักจะเน้นพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ เพราะถือว่าเป็นสิริมงคล เช่น การทำบุญในโอกาสต่าง ๆ การแต่งงาน การบวช การทำบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งการประกอบพิธีกรรมนี้เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธาร่วมกันตามคติธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


     ๓. วัฒนธรรมแบบผสมผสาน
     โดยการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของต่างชาติที่เผยแพร่เข้ามา เช่น การจัดงานเกี่ยวกับวันแห่งความรัก วันคริสต์มาส ซึ่งรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก การกินเจ ซึ่งรับอิทธิพลจากจีน


     ๔. วัฒนธรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
     ในแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีวัฒนธรรมอันดีงามประจำท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่บั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเล่นผีตาโขน ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง