ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กาพย์ยานี ๑๑

กาพย์ยานี ๑๑ เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ชนิดหนึ่ง ใน ๑ บท มี ๒ บาท ๑ บาท มี ๒ วรรค วรรคหน้า มี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวมเป็น ๑๑ คำ จึงเรียกว่า กาพย์ยานี ๑๑

ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑
                         พฤษภกาสร            อีกกุญชรอันปลดปลง
                 โททนต์เสน่งคง               สำคัญหมายในกายมี
                 นรชาติวางวาย                มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
                 สถิตทั่วแต่ชั่วดี               ประดับไว้ในโลกา

ลักษณะบังคับของกาพย์ยานี ๑๑
           กาพย์ยานี ๑๑ หนึ่งบท มี ๒ บาท ๑ บาท มี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวมเป็น ๑๑ คำ กาพย์ยานี ๑ บท จะมี ๒๒ คำ ซึ่งในการเเต่งนั้นต้องแต่งอย่างน้อย ๑ บท หรือ ๔ วรรคเสมอ

สัมผัสบังคับของกาพย์ยานี ๑๑
พยางค์สุดท้ายของ วรรคที่ ๑ สัมผัสกับ พยางค์ที่ ๓ ของวรรคที่ ๒
พยางค์สุดท้ายของ วรรคที่ ๒ สัมผัสกับ พยางค์สุดท้าย ของ วรรคที่ ๓
พยางค์สุดท้ายของ วรรคที่ ๓ อาจสัมผัสกับ พยางค์ที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ของวรรคที่ ๔
พยางค์สุดท้ายของ วรรคที่ ๔ สัมผัสกับ พยางค์สุดท้าย ของ วรรคที่ ๒ ของบทต่อไป

การอ่าน สัมผัสบังคับ และการอ่านกาพย์ยานี ๑๑
                           เรื่อยเรื่อย/มารอนรอน            ทิพากร/จะตกต่ำ
                   สนธยา/จะใกล้ค่ำ                         คำนึงหน้า/เจ้าตราตรู
                           เรื่อยเรื่อย/มาเรียงเรียง          นกบินเฉียง/ไปทั้งหมู่
                   ตัวเดียว/มาพลัดคู่                        เหมือนพี่อยู่/ผู้เดียวดาย
                                 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
               

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง