ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนพิการเรียนร่วม โรงเรียนคุระบุรี

ป๊อบอัพเพลินใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนคุระบุรี

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ดังนี้
     ๑.๑ ฟิวเจอร์บอร์ด
     ๑.๒ กระดาษวาดเขียน  ๑๐๐  ปอนด์
     ๑.๓ สีไม้
     ๑.๔ กรรไกร
     ๑.๕ คัตเตอร์
     ๑.๖ ดินสอ
     ๑.๗ ยางลบ
     ๑.๘ ไม้บรรทัด
     ๑.๙ สติกเกอร์ติดขอบเส้นเล็ก
     ๑.๑๐ กาวสองหน้า
     ๑.๑๑ ของตกแต่งอื่น ๆ

ขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรม
๒.๑ ครูให้ผู้เรียนอ่านหนังสือที่สนใจ  เช่น  นิทาน  หนังสืออ่านประกอบ  หรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ในท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญา  หรือจากสื่อทีวี ฯลฯ
๒.๒ นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
๒.๔ นักเรียนออกแบบตัวละคร  และองค์ประกอบของเรื่องที่อ่าน  ให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่อ่าน  หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทำป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อการจัดการความรู้ด้วยตนเองให้น่าสนใจ
๒.๕ นำตัวละครที่ออกแบบระบายสี  ตกแต่งให้มีสีสันสวยงามด้วยตนเอง  หรือร่วมมือกันทำและนำมาจัดทำเป็นป๊อบอัพเพลินใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
๒.๖ นำเสนอผลงาน  การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
๑. ครูจัดทำป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนพิการเรียนร่วม  เช่น  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านนิทานต่างๆที่นักเรียนสนใจ  ป๊อบอัพเพลินใจสำนวนไทย  เป็นต้น
๒. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กิจกรรม  เพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้องร่วมกัน  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำและตัวอักษร
๓. ครูนำป๊อบอัพเพลินใจที่สมบูรณ์แบบที่ผู้เรียนร่วมกันผลิตขึ้นนำเสนอให้นักเรียนพิการเรียนร่วมอ่านที่ละคำจนนักเรียนอ่านได้
๔. ครูให้นักเรียนพิการเรียนร่วมออกมาอ่านคำตามป๊อบอัพเพลินใจที่ครูจัดทำใว้

สู่การปฏิบัติ
นักเรียนพิการเรียนร่วม  จำนวน  ๓  คน  สามารถอ่านตัวอักษร   อ่านคำ    จากป๊อบอัพเพลินใจเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและสนใจมาก

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง