ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรย่อ

อักษรย่อ คือ พยัญชนะที่ใช้เขียนย่อคำยาวๆ ให้สั้นลง เพื่อสะดวกในการเขียนและการพูด การเขียนอักษรย่อจะต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ไว้ที่ท้ายอักษรย่อ แต่เวลาอ่านอักษรย่อให้อ่านคำเต็ม

     ป.   ประถมศึกษา               อ.   อำเภอ
     ม.   มัธยมศึกษา                จ.   จังหวัด
     รร.   โรงเรียน                   กทม.   กรุงเทพมหานคร
     ด.ญ.   เด็กหญิง                ซม.   เซนติเมตร
     ด.ช.   เด็กชาย                 กม.   กิโลเมตร
     นร.   นักเรียน                    ก.   กรัม
     พ.ศ.   พุทธศักราช              กก.   กิโลกรัม

*อักษรย่อมีประโยชน์ในการเขียนคำ ทำให้ประหยัดเวลาและเนื้อที่ในการเขียน แต่สำหรับการพูดนั้น ไม่ควรพูดอักษรย่อ ควรพูดชื่อเต็ม เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทันที

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง