พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

     สุโขทัยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยม  ในอดีตเมื่อประมาณ 700 กว่าปีมาแล้ว  บริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุโขทัยนี้  ได้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของไทย  คือ  อาณาจักรสุโขทัย
     ปัจจุบันบริเวณที่เป็นเมืองเก่าของจังหวัดสุโขทัยได้กลายเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่ยังเหลือซากโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย  ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  จนได้รับการยกย่องในระดับชาติให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 ธ้นวาคม ใน พ.ศ. 2534  องค์การยูเนสโก (UNESCO)  ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าในฐานะเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
     ก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะสถาปนาขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 นั้น  ดินแดนสุวรรณภูมินี้ไม่ได้มีเฉพาะชนชาติไทยตั้งถิ่นฐานอยู่เท่านั้น  แต่ยังมีชนชาติอื่นที่มีอำนาจครอบครองดินแดนบริเวณนี้อยู่เช่นกัน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          -  ภาคเหนือ  มีอาณาจักรโยนกเชียงแสน  อาณาจักรหริภุญชัย  และอาณาจักรเชียงราย
          -  ภาคตะวันออก  มีอาณาจักรมอญ  และอาณาจักรพุกาม
          -  ภาคตะวันตก  มีอาณาจักรมอญ  และอาณาจักรพุกาม
          -  ภาคใต้  มีอาณาจักรนครศรีธรรมราช  และอาณาจักรศรีวิชัย
          -  ภาคตะวันออกเฉียงใต้  มีอาณาจักรกัมพูชา

     ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17  อาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้ตกอยู่ในอำนาจของขอม  แต่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18  อาณาจักรขอมได้เสื่อมอำนาจลง  อาณาจักรต่าง ๆ ที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมต่างก็พยายามตั้งตนเป็นอิสระ  ซึ่งหนึ่งในอาณาจักรเหล่านี้ก็คือ  อาณาจักรสุโขทัย

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
 


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง