การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต

ความเป็นมาของชาติไทย
     ประเทศไทยาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน  จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ทำให้ทราบภูมิหลังของการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ได้สร้างความเจริญต่าง ๆ บนผืนแผ่นดินไทยจนพัฒนาเป็นชุมชนเมือง  และแว่นแคว้นต่าง ๆ ดังจะได้ศึกษาต่อไปนี้

     การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต
          การศึกษาภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในดินาแดนประเทศไทย  ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ดังนี้
          ในระยะเริ่มแรกของมนุษย์  ซึ่งเรียกว่า  มนุษย์ยุคหิน  พวกนี้มีการดำรงชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติ  จะเร่ร่อนไปตามแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์  โดยล่าสัตว์  และหาอาหารจากธรรมชาติ  อาศัยอยู่ตามถ้ำ  ตามเพิงผา  รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้อย่างง่าย ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ทำจากหินกะเทาะ
          ระยะเวลาต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  สร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์  และรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความประณีตขึ้น  เช่น  ขวานหินขัด  เครื่องปั้นดินเผา  เป็นต้น
          ต่อมาจึงพัฒนามาอยู่รวมตัวกันเป็นชุมชนต่าง ๆ รู้จักนำโลหะมาดัดแปลงทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องประดับ  และมีการแลกเปลี่ยนความรู้  และวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่าง ๆ ซึ่งร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เหล่านี้  ปรากฎเป็นหลักฐานอยู่ทั่วไปในดินแดนประเทศไทย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

  

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง