ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรนำ

อักษรนำ คือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวร่วมกันอยู่ในสระตัวเดียวกัน

พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง ได้แก่ ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
หรืออักษรกลาง ได้แก่ ก จ  ฎ ฏ ด ต บ ป อ

พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรต่ำ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงเหมือนประสมสระ อะ พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และออกเสียงเหมือนมี ห นำ เช่น
          อักษรสูงนำ  ถนน  อ่านว่า  ถะ-หนน                        อักษรกลางนำ  ตลอด  อ่านว่า  ตะ-หลอด
                          สมุด            สะ-หมุด                                          ปรอท            ปะ-หรอด
                          ขนม            ขะ-หนม                                          อร่าม             อะ-หร่าม
หากพยัญชนะตัวที่สอง เป็นอักษรต่ำตัว ค ต ฆ ช ซ ฌ ฑ ท ธ พ ฤ ภ และ ฮ เวลาอ่านออกเสียงคำไม่ต้องออกเสียงเหมือนมี ห นำ เช่น
                 คำว่า  ไผท  อ่านว่า  ผะ-ไท
                         เผชิญ           ผะ-เชิน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง