การบริหารจิตและเจริญปัญญา

      การบริหารจิตและเจริญปัญญา
     การบริหารจิตและเจริญปัญญา หมายถึง การควบคุมจิตให้มีสมาธิ และทำให้เกิดปัญญา
     สติ หมายถึง ความระลึกได้ หรือรู้ตนเองอยู่เสมอว่า กำลังทำอะไร
     สมาธิ หมายถึง การทำจิตให้ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว

     ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา เช่น
     ๑)ทำให้จิตใจสงบผ่องใสไม่ขุ่นมัว ความจำดี สมองปลอดโปร่ง
     ๒)เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข เข้าใจบทเรียนได้ตลอด
     ๓)สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกับผุ้อื่นได้อย่างเป็นสุข
     ๔)รู้จักไตร่ตรองหาเหตุผลให้รอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีเหตุผล

     ขั้นตอนการฝึกให้จิตสงบ
     ถ้าต้องการให้จิตสงบ ควรปฏิบัติการฝึกสมาธิตามขั้นตอนต่อไปนี้
     ๑. ขั้นเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ
         ๑)ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
         ๒)แผ่เมตตาให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ให้มีความสุข และปลอดภัยจากศัตรู
         ๓)ตัดความกังวลจากเรื่องที่ทำให้จิตใจสับสน ให้นึกถึงการฝึกสมาธิเท่านั้น
         ๔)กำหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติ เช่น ครั้งละ ๑๐-๑๕ นาที เป็นต้น

     ๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ
         ๑)นั่งขัดสมาธิ ให้เอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นังตัวตรงกำหนดสติให้มั่น
         ๒)กำหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อหายใจเข้าภาวนาว่า "พุท" เมื่อหายใจออกภาวนาว่า "โธ" ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจ จนจิตไม่ฟุ้งซ่าน

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง