พิธีกรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

     พิธีกรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
     ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีพิธีกรรมหรือหลักปฏิบัติทางศาสนา ดังเช่น
     ๑. ข้อปฏิบัติของวรรณะ ได้แก่ 
         ๑) การแต่งงาน จะแต่งงานกับบุคคลนอกวรรณะไม่ได้ และในวรรณะเดียวกันก็จำกัดโคตรตระกูลด้วย
         ๒) อาหารการกิน คนในวรรณะต่ำจะปรุงอาหารให้คนวรรณะสูงกินไม่ได้
         ๓) การประกอบอาชีพ บุคคลในวรรณะใดก็ต้องประกอบอาชีพที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลในวรรณะนั้น
         ๔) การตั้งถิ่นฐาน ห้ามตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตประเทศอินเดีย ห้ามเดิมเรือไปในทะเลหรือมหาสมุทร เป็นต้น

     ๒. พิธีศราทธ์ เป็นการบูชาสังเวยบรรพบุรุษของตนที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการถวายข้าวบิณฑ์ก่อนวันเผาศพ ๑ วัน และทำในระยะเวลาที่ไว้ทุกข์อยู่ ผู้ที่ทำพิธีบวงสรวงจะต้องเป็นลูกชายเท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่าลูกชายจะช่วยให้ผู้ทีล่วงลับพ้นจากนรก

     ๓. พิธีสังสการ เป็นพิธีกรรมที่ทำให้บริสุทธิ์ คนที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ จะต้องผ่านพิธีนี้ก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยจะทำให้โอกาสต่าง ๆ ตามที่คัมภีร์มนูศาสตร์บัญญัติไว้ใน ๑๒ โอกาส เช่น พิธีตั้งครรภ์ พิธีคลอดบุตร พิธีโกนจุก เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง