ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การคัดลายมือ

ลายมือ คือ ตัวหนังสือเขียนที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นของผู้ใด

เราต้องฝึกคัดลายมือให้ถูกต้อง เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของงานเขียน

ปัจจุบัน นิยมใช้แบบตัวอักษรสำหรับคัดลายมือ 3 แบบ คือ
1. แบบตัวเหลี่ยมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบบอาลักษณ์
3. แบบหลักของราชบัณฑิตยสถาน

การฝึกคัดลายมือ
-  ดูวิธีการคัดตัวอักษรให้เข้าใจและคัดให้ถูกต้องตามแบบ
-  คัดตัวพยัญชนะจรดเส้นบรรทัด บน-ล่าง
-  วางรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง
-  เว้นระยะของช่องไฟ (ช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ) ให้เทากัน และสม่ำเสมอ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง