ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หนังสืออ้างอิง

หนังสืออ้างอิง
    คือ หนังสือที่รวบรวมสารนิเทศ หรือความสำหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิงเพียงตอนใดตอนหนึ่งในเล่มเท่านั้นไม่ใช่หนังสือที่อ่านตลอดทั้งเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือธรรมดา และไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด

    ลักษณะจากช่วยค้นของหนังสืออ้างอิง
Deal = ดัชนีริมหน้ากระดาษ (Trumb Index)
อักษรนำทาง (Guide Word) คือคำที่ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายหรือขวาของหน้ากระดาษ
อักษรนำเล่ม (Volume guide)

    หนังสืออ้างถึงที่ควรรู้จัก
1.    พจนานุกรม
2.    สารานุกรม
3.    หนังสือรายปี
4.    อักขรานุกรมชีวประวัติ
5.    หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
6.    สิ่งพิมพ์รัฐบาล
7.    บรรณานุกรม
8.    ดรรชนีวารสาร
9.    นามานุกรม

    ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง
หนังสืออ้างอิงใช้ประกอบการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือทั้งเล่มหรืออ่านหลาย ๆ เล่า อนุญาตให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น (Information Service)

    พจนานุกรม
คือหนังสือที่รวบรมคำต่าง ๆ จัดเรียงตามลำดับอักษรให้ความรู้เกี่ยวกับตัวคำนั้น ๆ ในด้านการสะกด การออกสียง ความหมายของคำ ชนิดของคำ จำนวนพยางค์ในแต่ละคำ ประวัติที่มาของคำ วิธีใช้คำในความหมาย
-    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
-    พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ
-    พจนานุกรมไทยอังกฤษ
-    พจนานุกรมไทย-ลาว-อังกฤษ

    สารานุกรม (Encyclopedias)
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวในแขนงวิชาต่าง ๆ โดยสังเขป อาจให้ความรู้กว้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของเรื่องนั้น ๆ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา การจัดเรียงตามลำดับเนื้อเรื่อง
-    สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
-    สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
-    สารานุกรมโลกของเรา

    หนังสือรายปี
คือหนังสือที่รวมรวบเหตุการณ์สำคัญ ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่นมารวมทั้งสถิติต่าง ๆ จะออกเป้นประจำทุก ๆ ปี มีทั้งของรัฐบาลและเอกชนมี 3 ประเภท
1.    รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อแถลวผลงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
2.    บันทึกความก้าวหน้าเฉพาะสาขาวิชา รายงานใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ จัดทำขึ้นรึ
3.    หนังสือสถิติ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อเก็บสถิติเกี่ยวกับ สิ่งแรก สิ่งที่ดีที่สุด
-    สยามจดหมายเหตุ
-    สมพัตสร
-    รายงานประจำปี

    อักขรานุกรมชีวประวัติ
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญเรียงตามลำดับอักษร บอกชื่อ ปีเกิด ปีตาย ภูมิลำเนา พื้นฐานการศึกษา ผลงานที่สำคัญ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ มีลักษณะดังนี้
1.    รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญ
2.    เรียงตามลำดับอักษรของชื่อสกุลของเจ้าของประวัติ
3.    ให้รายละเอียด เช่น ปีเกิด ปีตาย ภูมิลำเนา พื้นฐานการศึกษา ผลงาน อาชีพ

    หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ บอกลักษณะทางภูมิศาสตร์มี 3 ประเภทคือ
1.    หนังสือแผนที่ แผนที่ แสดงที่ตั้ง อาณาเขต ประเทศ เมือง ทะเล
2.    อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์
3.    หนังสือนำเที่ยว (Guiebooks) เป็นคู่มือในการนำเที่ยว แนะนำสถานที่เที่ยวประวัตินั้น ๆ การเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่าย
-    ภูมิลักษณไทย
-    อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
-    Geographical Dictonnary

    สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐบาล หรือความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ หน่วยราชการเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนมี 3 ประเภท
1.    บันทึกผลการบริหารงาน ของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2.    รายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งสถิติ และข้อมูลต่าง ๆ
3.    ให้ความรู้และเรื่องราวทั่วไปทุกแขนงวิชา
-    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-    ราชกิจจานุเบกษา 2417 – ปัจจุบัน
-    สยามจดหมายเหตุ

    บรรณานุกรม
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา
-    หนังสือดีสำหรับห้องสมุด
-    บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล
-    บรรณานุกรมแห่งชาติ
-    รายชื่อหนังสือสำหรับเยาวชน

    ดรรชนีวารสาร
คือหนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ให้รายละเอียดของแต่ละรายชื่อตามลำดับดังนี้ ชื่อ นามสกุล ผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่หรือเล่มที่ ฉบับที่ (เดือน ปี พ.ศ.) หน้าที่ปรากฏบทความ
-    ดรรชนีวารสารไทย

    นามานุกรมไทย
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายชื่อต่าง ๆ เช่น ชื่อบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน สถาบัน สมาคม หรือหน่วยราชการต่าง ๆ โดยเรียบเรียงตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ
-    สมุดโทรศัพท์
-    สมุดหน้าเหลือง
-    นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน