ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การอ่านคำโฆษณา

คำโฆษณา คือ ข้อความที่มีใจความเชิญชวน เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้ามาซื้อ ดู หรือฟังตามจุดประสงค์ของผู้โฆษณา

การอ่านคำโฆษณานั้น ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วย ว่าสิ่งที่โฆษณาเป็นสินค้าอะไร ให้ประโยชน์อะไร และเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะคำโฆษณาอาจกล่าวอะไรอ้างเกินสรรพคุณเกินจริงเพื่อจูงใจผู้ซื้อ

คำโฆษณา
นม = ดื่มเพื่อสุขภาพ
ยาสระผม = ผมสวย ภายใน 3 สัปดาห์
บ้าน = บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนทำเลคุณภาพ ดีไซน์เรียบเก๋ พร้อมเข้าอยู่จริง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง