ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ หมายถึง การมองเห็นหรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้เกิดความงามความพอใจ และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
ทัศนศิลป์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านอารมณ์ ความต้องการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละบุคคล
ทัศนศิลป์สร้างอารมณ์จิตใจ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) เป็นศิลปะแห่งความประณีตงดงาม แบ่งออกได้5แขนง ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
จะชี้ให้เห็นคุณค่าของวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะที่มองเห็นได้  ได้แก่
จิตรกรรม คือ ภาพวาดหรือภาพเขียน ที่มี 2 มิติ ผู้สร้างสรรค์งาน คือ จิตรกร
ประติมากรรม คือ การปั้น และการแกะสลัก ที่มี 3 มิติ ผู้สร้างสรรค์งาน คือ ประติมากร
สถาปัตยกรรม คือ การออกแบบก่อสร้างอาคารสถาน ผู้สร้างสรรค์งาน คือ สถาปนิก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง