ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่มีตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์ คือ คำที่มีตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆาต (อ์) กำกับอยู่ เพื่อไม่ให้ออกเสียงตัวอักษรนั้นๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

กำกับเพื่อไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียว เช่น
เสน่ห์ หุ่นยนต์ อารมณ์ อาจารย์ อนุรักษ์ เป็นต้น

กำกับเพื่อไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะเเละสระ เช่น
พันธ์ โพธิ์ สวัสดิ์ ยานัตถุ์ บริสุทธิ์ เป็นต้น

กำกับเพื่อไม้ให้ออกเสียงตัวอักษรหลายตัว เช่น
กษัตริย์ พระลักษณ์ ศาสตร์ ภาพยนตร์ จันทร์ เป็นต้น

                         คำที่มีการันต์                 พวกเรานั้นควรสังเกต
              การันต์เป็นสาเหตุ                      ที่ทำให้เสียงหายไป
              ลองดูตัวอย่างนี้                        จะเป็นที่หายสงสัย 
              แพทย์หมอไม่รอใคร                   อาทิตย์จันทร์วันอังคาร
              อารมณ์ไม่สมปอง                      ความทุกข์หมองสองสถาน
              พยากรณ์คนเมืองกาญจน์             ไม่ระรานเผ่าพันธุ์ใคร
              นิพนธ์และประพันธ์                     เข้าเขตขันธ์ที่เเห่งใหม่
              ทั้งหมดออกเสียงท้าย                ขาดตรงที่มีการันต์

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง