ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การพูด

การพูด เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งการพูดที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน คือ การพูดสนทนาโต้ตอบ

การพูดสนทนา เป็นการพูดเพื่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลตั้งเเต่ 2 คน ขึ้นไป

มารยาทในการพูด ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ และไม่พูดจากระโชกโฮกฮาก
2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะ และเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. ไม่พูดเเทรกในขณะที่คู่สนทนากำลังพูดอยู่ และพูดสนับสนุนคำพูดของคู่สนทนาบ้างตามความเหมาะสม
4. กล่าวคำขอโทษ และขออภัยเมื่อพูดผิด และควรกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องชมเชย
5. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น เเลบลิ้น หาว เรอ เป็นต้น
6. ไม่ควรพูดอยู่ฝ่ายเดียว ควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูด หรือเเสดงความคิดเห็นบ้างตามความเหมาะสม
7. พูดในเรื่องที่ควรพูด และควรพุดด้วยความจริงใจ
8. การพูดอธิบายเรื่องต่างๆ ควรพูดเรียงลำดับให้ถูกต้อง ชัดเจน

ในการพูดสนทนาโต้ตอบ อาจมีทั้งการพูดตอบรับ หรือพุดปฏิเสธ ซึ่งเราควรใช้คำพูดที่สุภาพ ไม่ห้วน ไม่เป็นคำหยาบ และเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับบุคคลด้วย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง